Ett nytt hot mot Väst­kus­tens eko­sy­stem har upp­täckts och det kal­las blåskrab­ban. Larm­rap­por­ter från om­rå­den i Eu­ro­pa be­skri­ver hur den in­va­si­va krab­ban kun­nat hit­tats i mäng­der som 100 styc­ken per kvadrat­me­ter.

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - Göteborg - Gabri­el Tju­lan­der

Den in­va­si­va Blåskrab­ban har kom­mit till Väst­kus- Blåskrab­ban kom­mer ur­sprung­li­gen från om­rå­den runt Ja­pan, Ko­rea och nor­ra Ki­na. Tro­ligt­vis har de följt med last­far­tygs bar­last­vat­ten till Eu­ro­pa och Ame­ri­kans­ka ost­kus­ten.

– Om den trivs kan den pro­du­ce­ra upp till fem kul­lar på en sä­song, vår eg­na strand­krab­ba för­ö­kar sig en­dast en gång per sä­song. Pro­ble­met är att de äter näs­tan allt och i prin­cip dyg­net runt vil­ket le­der till att den kon­kur­re­rar ut många and­ra vik­ti­ga ar­ter som finns i vå­ra vat­ten, sä­ger Matz Berg­gren.

Det förs­ta fyn­det av blåskrab­ba på väst­kus­ten gjor­des år 2012 vid Hönö men nu har man ny­li­gen hit­tat unga blåskrab­bor och det skul­le kun­na ty­da på att den bör­jat för­ö­ka sig här. En an­nan möj­lig för­kla­ring till de unga krab­bor­na är att krabb­lar­ver förts upp hit från Dan­mark med Juts­ka ström­men.

– Här finns det inga djur som ho­tar den och vi har inga sjuk­do­mar som skul­le kun­na häm­ma krab­bans snab­ba sprid­ning. Ha­de den va­rit en kom­mer­si­ell art ha­de man kun­nat fis­ka den men den är all­de­les för li­ten för det. Så i nu­lä­get finns det ing­et sätt att bli av med blåskrab­ban, sä­ger Matz Berg­gren.

Han upp­ma­nar al­la som ska ut och fis­ka krab­bor i som­mar att håll ut­kik ef­ter blåskrab­ban och skic­ka in bil­der till ho­nom om man fått nå­got miss­tänkt på kro­ken.

– Det kan va­ra svårt att sär­skil­ja den från en van­lig krab­ba men skic­kar man en bild till mig be­rät­tar jag gär­na vil­ken krab­ba man fång­at, sä­ger Matz Berg­gren.

NY GÄST. ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.