La­gom till sta­dens 400-års­ju­bi­le­um ska Kor­te­da­la el­ler Berg­sjön få en ny ba­dan­lägg­ning – det lo­var det röd­grö­na sty­ret. Men Hå­kan Lun­dqvist som länge käm­pat för frå­gan är skep­tisk.

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - Göteborg - Jo­se­fin Gabri­el­son

En ny sim­hall i Kor­te­da­la el­ler Berg­sjön med, som minst, en 25-me­ters­bas­säng, ut­lo­vas av det röd­grö­na sty­ret till 2021. Men i den ny­klub­ba­de bud­ge­ten finns inga peng­ar av­sat­ta vil­ket kom­mu­nal­råd Da­ni­el Bern­mar för­kla­rar så här:

– Vi har gett en in­struk­tion

– Man ska ald­rig lo­va sa­ker som and­ra kan ta bort. Men kom­mer pla­ne­rings­ar­be­tet igång i den takt vi hop­pas står en hall fär­dig i slu­tet av näs­ta man­dat­pe­ri­od. Gi­vet att vi be­hål­ler vår bud­get­ma­jo­ri­tet.

– In­te mer än att vi dri­ver vår po­li­tik.

Men kor­te­da­la­bon Hå­kan Lun­dqvist som un­der fle­ra år sla­gits för en sim­hall i om­rå­det vå­gar in­te läg­ga cham­pagnen på kyl­ning än.

– Nej, jag är in­te över­ty­gad om det­ta. Det är ju in­te alls sä­kert att de be­hål­ler sin ma­jo­ri­tet. Och ha­de de me­nat all­var med att mins­ka seg­re- ga­tio­nen så ha­de man byggt ett bad här med en gång istäl­let för att sat­sa på ett nytt cent­rum­bad.

Själv har han till­sam­mans med sim­halls­grup­pen en ut­ställ­ning på Berg­sjöns bib­li­o­tek och har dess­utom sam­lat in knappt 3 000 nam­nun­der­skrif­ter.

– Nej, lä­get är akut. Vi tän­ker upp­vak­ta kom­mun­full­mäk­ti­ge ef­ter som­ma­ren när be­slu­tet om cent­rum­ba­det ska tas. Då ska vi läm­na över nam­nen och krä­va att det görs nå­got.

FOTO: MOSTPHOTOS

SIM­HALL EL­LER IN­TE? Ma­jo­ri­te­ten lo­var det – om de be­hål­ler ma­jo­ri­te­ten i näs­ta val.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.