Oro in­för mi­li­tä­rens öv­ning i Gö­te­borg

”Det här är ba­ra förs­ta ste­get”, det var ett av ge­ne­ral­ma­jor Bengt An­ders­sons kon­sta­te­ran­den un­der för­ra veckans press­kon­fe­rens om den mas­si­va mi­li­täröv­ning­en Au­rora 17. VÄSTKUSTENS ROLL: Ta emot mi­li­tär­styr­kor

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - Sidan 1 - Gabri­el Tju­lan­der 073-514 78 20 gabri­el.tju­lan­der@go­te­borg­di­rekt.se

I sep­tem­ber star­tar den störs­ta mi­li­täröv­ning­en i Sve­ri­ge på 20 år. Pro­tes­ter­na i Gö­te­borg vän­tas bli mas­si­va. 30 oli­ka or­ga­ni­sa­tio­ner har gått sam­man.

Den elf­te sep­tem­ber star­tar den störs­ta mi­li­täröv­ning­en i Sve­ri­ge på 20 år. He­la 20 000 per­so­ner kom­mer att del­ta i öv­ning­en vil­ket kan över­sät­tas till 40 pro­cent av den svens­ka för­svars­mak­ten. No­tan för öv­ning­en lan­dar på om­kring 600 mil­jo­ner kro­nor.

– Ef­ter en lång tid med näs­tan en­bart mi­li­tä­ra ope­ra­tio­ner ut­an för Sve­ri­ge är det här förs­ta ste­get åter till ett starkt svenskt för­svar, sä­ger Bengt An­ders­son, ge­ne­ral­ma­jor och öv­nings­le­da­re för Au­rora 17.

Öv­ning­en kom­mer till störs­ta del att ut­spe­la sig på Sve­ri­ges öst­ra si­da, på Got­land och upp mot Stock­holm. Styr­kor från USA, Frank­ri­ke, Fin­land, Nor­ge, Dan­mark, Est­land, Lett­land och Li­tau­en kom­mer att del­ta i öv­ning­en.

Gö­te­borgs roll

Gö­te­borgs hu­vud­funk­tion i öv­ning kom­mer va­ra att ta emot de Frans­ka och Ame­ri­kans­ka styr­kor­na som kom­mer hit med tåg och flyg. Från Gö­te­borg ska de se­dan ta sig vi­da­re till Sve­ri­ges öst­ra si­da där, en­ligt öv­ning­en, Sve­ri­ge är an­satt av fi­en­dens styr­kor.

– I en krigs­si­tu­a­tion likt den vi övar kom­mer man ta emot för­stärk­ning i en del av Sve­ri­ge där det in­te på­går stri­dig­he­ter, be­rät­tar Bengt An­ders­son.

Trots att Au­rora 17 for­mellt star­tar den elf­te sep­tem­ber kom­mer öv­ning­en att bör­ja re­dan den ni­on­de här i Gö­te­borg.

Sam­las vid Sä­ve

Det kom­mer rö­ra sig om un­ge­fär 200 män och kvin­nor från Frank­ri­ke och USA som an­län­der till Gö­te­borg. De kom­mer se­dan att sam­las på Hi­sing­en vid Sä­ve flyg­plats där de för­ses med mat, am­mu­ni­tion och bräns­le in­nan de läm­nar väst­kus­ten.

– Som gö­te­bor­ga­re kom­mer man egent­li­gen in­te kän­na av Au­rora spe­ci­ellt myc­ket. Möj­li­gen

att man kan mär­ka av det i tra­fi­ken när vi för­flyt­tar styr­kor­na från Land­vet­ter och Sä­ve samt ut från Gö­te­borg. Men vi kom­mer för­sö­ka ge­nom­fö­ra så­da­na för­flytt­ning­ar på ti­der då det på­ver­kar tra­fi­ken så li­te som möj­ligt, sä­ger Ul­ri­ka Roos, kom­mu­ni­ka­tions­chef på Gö­te­borgs gar­ni­son.

Även många myn­dig­he­ter kom­mer att spe­la med i öv­ning­en och fle­ra kom­mer att age­ra som om det vo­re skarpt lä­ge, en av dem är bland an­nat Väst­ra Gö­ta­lands­re­gi­o­nen.

Au­rora 17 kom­mer att av­slu­tas den 29 sep­tem­ber och un­der hös­ten kom­mer öv­ning­en att ut­vär­de­ras.

Möj­li­gen att man kan mär­ka av det i tra­fi­ken när vi för­flyt­tar styr­kor­na från Land­vet­ter till Sä­ve.

INFORMERAR. Ge­ne­ral­ma­jor Bengt An­ders­son och övers­te Pe­ter Adolfs­son

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.