Han­na Lans ger oss kal­la kå­rar i Gö­te­borgs­mil­jö

Nu kom­mer Bill­dals­för­fat­ta­rin­nan Han­na Lans med en ny spän­nings­ro­man men den här gång­en spö­kar det ute i skär­går­den. På lör­dag har hon sig­ne­ring av sin ry­kan­de färs­ka ry­sa­re Ha­vet vi­lar blankt.

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - Sidan 1 - Gabri­el Tju­lan­der 073-514 78 20 gabri­el.tju­lan­der@go­te­borg­di­rekt.se

– Jag har all­tid va­rit fa­sci­ne­rad av spök­histo­ri­er, jag tror det är för att jag själv är väl­digt rädd för dö­den. Det blir nog del­vis ett sätt för mig att be­ar­be­ta det, li­te som KBT, sä­ger Han­na Lans.

Ha­vet vi­lar blankt är en fri­ståen­de upp­föl­ja­re till hen­nes ti­di­ga­re bok In i evig­he­ten och vi får än en gång föl­ja hu­vud­ka­rak­tä­ren Victo­ria. In i evig­he­ten ut spe­la­de sig på Han­na Lans hem­ort, Billdal, men den nya boken kom­mer hu­vud­sak­li­gen ut­gå från Gö­te­borgs skär­gård.

– Det är vik­tigt för mig att få skri­va om gö­te­borgs­mil­jö­er ef­ter som jag är upp­vux­en här och bor här. Gö­te­borgs­för­la­gen för­svin­ner mer och mer och för­fat­ta­ryr­ket blir allt mer kon­cen­tre­rat till Stock­holm vil­ket är väl­digt trå­kigt tyc­ker jag, sä­ger Han­na.

Boken är in­te ba­ra en spök­histo­ria ut­an även ett föns­ter till­ba­ka i ti­den. Han­na Lans är oer­hört no­ga med sin hi­sto­ris­ka skild­ring av året 1942 som spe­lar en vik­tig roll i hand­ling­en.

– Jag gör väl­digt myc­ket re­se­arch in­för mi­na böc­ker för jag vill att det ska va­ra hi­sto­riskt kor­rekt.

Gen­ren skräck skul­le Han­na in­te pla­ce­ra boken i och in­te hen­nes för­ra bok hel­ler, hon lu­tar sna­ra­re mot spän­ning el­ler ry­sa­re.

– Det är en ren spök­histo­ria och ing­en skräck med geg­gi­ga mord som man blir äck­lad av.

Trots att Han­na näs­ta in­te hun­nit pac­ka upp sin nya bok ur lå­dor­na från tryc­ke­ri­et har hon re­dan två nya böc­ker på gång. En av dem är be­räk­nad till ju­len 2018 och då får Victo­ria stif­ta be­kant­skap med Hil­da och Mar­ga­re­ta Spar­re på Gun­ne­bo slott.

– Gun­ne­bo Slott är ett stäl­le som jag är upp­växt med och de två syst­rar­na och de­ras pap­pa ver­ka har haft ett myc­ket spän­nan­de liv, av­slu­tar Han­na Lans.

För­fat­ta­ryr­ket blir allt mer kon­cen­tre­rat till Stock­holm vil­ket är väl­digt trå­kigt.

FOTO: GABRI­EL TJU­LAN­DER

HISTORISK RY­SA­RE. Han­na Lans nya bok ut­spe­lar sig på Styrsö 1942.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.