Säll­synt ton­fisk gör come­back

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - Sidan 1 - Gabri­el Tju­lan­der

För förs­ta gång­en på väl­digt länge har en Blå­fe­nad ton­fisk sålts på Gö­te­borgs fis­keauk­tion.

– Det är väl­digt ovan­ligt, det har nog in­te hänt på näs­tan 70 år, sä­ger Ro­ger Thi­lan­der, vd på Gö­te­borgs fis­keauk­tion.

GÖ­TE­BORG Den Blå­fe­na­de ton­fis­ken var van­ligt längs Väst­kus­ten på 1930-ta­let men på 70-ta­let för­svann den näs­tan helt på grund av över­fis­ke. I dag är den blå­fe­na­de ton­fis­ken fre­dad en­ligt svensk fis­ke­lag­stift­ning.

– Allt rik­tat fis­ke mot ton­fis­ken är för­bju­det men skul­le den fång­as i sam­band med an­nan fisk så får den tas upp. Och med god­kän­nan­de från Havs- och vat­ten­myn­dig­he­ten får den säl­jas, för­kla­rar Mar­tin Ryd­gren, ut­re­da­re på myn­dig­he­ten.

Ton­fis­ken som fång­ats väg­de 212 ki­lo och sål­des för 160 kro­nor ki­lot, allt­så näs­tan 34 000 kro­nor. Den sum­man kan lå­ta som myc­ket men en­ligt Ro­ger Thi­lan­der är det sna­ra­re i un­der­kant.

– I Dan­mark får de in gans­ka myc­ket ton­fisk och där lig­ger ki­lo­pri­set på om- kring 360 kro­nor, sä­ger han.

Även om det i dag är säll­synt att se Blå­fe­nad ton­fisk i svens­ka vat­ten så tror Ro­ger att den är på väg att åter­vän­da.

– Jag har hört rap­por­ter om att man har sik­tat ton­fisk så det känns som att det är på väg till­ba­ka vil­ket vi tyc­ker är jät­te­kul.

Skil­jer sig den Blå­fe­na­de ton­fis­ken myc­ket smak­mäs­sigt från van­li­ga ton­fis­ken?

– Själv har jag ald­rig sma­kat, men den är ju en de­li­ka­tess så nå­got spe­ci­ellt mås­te det ju va­ra, av­slu­tar Ro­ger Thi­lan­der.

FIS­KE. Den Blå­fe­na­de ton­fis­ken väg­de 212 ki­lo och sål­des för näs­tan 34 000 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.