2 000 cy­klis­ter sö­kes till jät­te­pro­jekt

MÅ­LET: Kon­ver­te­ra Gö­te­borgs bi­lis­ter

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - SIDAN 1 -

Tra­fik­ver­ket ska pro­va en ny me­tod för att bätt­re för­stå cy­klis­ters re­se­va­nor, och har valt Gö­te­borg som tes­ta­re­na. Nu sö­ker man 2000 fri­vil­li­ga till pro­jek­tet – vars mål är att få fler att stäl­la bi­len.

Ge­nom att gö­ra cyk­lan­de så smi­digt som möj­ligt kan en stad mo­ti­ve­ra fler in­vå­na­re att väl­ja bort bi­len. Så ly­der grund­tan­ken bakom Tra­fik­ver­kets nya forsk­nings­pro­jekt Bike­da­ta.

Nu ska man tes­ta ett nytt sätt att ge kom­mu­ner in­sikt i cy­klist­var­da­gen, så att de där­ef­ter kan för­enk­la den.

– Det är mer ett sätt att trim­ma cy­kel­sy­ste­met än att gö­ra det svårt för bi­lar. Och cy­klis­ter åker bil ibland och vice ver­sa. Det ska gyn­na män­ni­skor i Gö­te­borg all­mänt, in­te nå­gon spe­ci­ell ka­te­go­ri, sä­ger pro­jekt­le­da­ren Erik Stigell.

2 000 cy­klis­ter ska del­ta

Till testet sö­ker Tra­fik­ver­ket 2 000 gö­te­borgscy­klis­ter från he­la stan som är vil­li­ga att sam­la in da­ta om när, var och hur fort de cyklar.

In­for­ma­tio­nen kom­mer se­dan att ano­ny­mi­se­ras och skic­kas in via cy­klis­tens smartp­ho­ne.

– Vi är in­tres­se­ra­de av al­la som cyklar, men det får gär­na va­ra var­dags­cy­klis­ter. Den som cy­kel­pend­lar el­ler tar cy­keln till mat­bu­ti­ken el­ler trä­ning­en. Även kor­ta el­ler få re­sor är in­tres­san­ta, man är in­te vik­ti­ga­re ba­ra för att man cyklar mer, sä­ger Erik Stigell.

Re­dan i dag gör Gö­te­borgs kom­mun så kal­la­de resva­ne­un­der­sök­ning­ar, men en­ligt Erik Stigell be­hövs mer de­tal­je­rad in­for­ma­tion.

Som ex­em­pel näm­ner han vin­ter­väg­håll­ning; om man vet när och var flest per­so­ner cyklar kan sta­den pri­o­ri­te­ra sin plog­ning.

– Vi skul­le ock­så kun­na se om många cy­klis­ter som ver­kar und­vi­ka en viss plats, då kan man tit­ta när­ma­re om nå­got be­hö­ver åt­gär­das. El­ler om en viss sträc­ka vi­sar sig ta ovan­ligt lång tid på grund av röd­ljus – kanske det be­hö­ver in­stal­le­ras en grön våg där, sä­ger Erik Stigell.

Gö­te­borg blir först ut

Ett pi­lot­test kom­mer gö­ras i Gö­te­borg, och fal­ler det väl ut kan fler kom­mu­ner ta ef­ter.

Att va­let föll just på Gö­te­borgs kom­mun be­ror bland an­nat på att sta­den ska gö­ra en egen resva­ne­un­der­sök­ning un­der hös­ten som Tra­fik­ver­ket gär­na jäm­för si­na re­sul­tat med.

– Och Gö­te­borg har va­rit piggt på att tes­ta nya sa­ker in­om tra­fik­om­rå­det. Det är en bra stad att sam­ar­be­ta med, sä­ger Erik Stigell.

Gö­te­borg har va­rit piggt på att tes­ta nya sa­ker in­om tra­fik­om­rå­det. Det är en bra stad att sam­ar­be­ta med.

CYKELKÄRLEK. Cy­kel­pro­jek­tet, vars lång­sik­ti­ga mål är att mins­ka bi­lis­men, drar igång om drygt en vec­ka.

FO­TO: LARS LYDIG

HÄLSOEFFEKTER. Erik Stigell är pro­jekt­le­da­re och har fors­kat om cyk­ling ur ett häl­so­per­spek­tiv.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.