Vat­ten – en lyx­va­ra på Gö­te­borgse­ve­ne­mang?

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - HEJ GÖ­TE­BORG - JO­A­KIM FRANS­SON Chefre­dak­tör

Jag be­sök­te en rock­fes­ti­val i Lon­don nu i som­mar. För­u­tom att al­ko­ho­len flö­da­de på ett sätt som skul­le va­rit otänk­bart på en svensk fes­ti­val (ut­ö­ver öl så sål­des det stark­sprit och hel­rör med vin i plast­flas­kor mitt bland 65 000 rockfans i al­la åld­rar) så slogs jag snabbt av föl­jan­de in­sikt: Det fanns till­gång till vat­ten näs­tan över­allt.

Fak­tum är att du kun­de ba­da i sto­ra ho­ar. Vil­ket en och an­nan, av so­len sön­der­bränd britt, ock­så gjor­de. Li­te här och var ha­de man pla­ce­rat ut sto­ra rän­nor i rost­fritt stål med minst 20 vat­ten­kra­nar på var­je. Där kun­de publi­ken bå­de tva­ga och sval­ka sig samt fyl­la på med­hav­da flas­kor med is­kallt vat­ten.

Det är min per­son­li­ga vat­ten­spa­ning den­na som­mar.

Vår re­por­ter Mia Pet­ters­son, en fli­tig be­sö­ka­re på helt and­ra are­nor på myc­ket när­ma­re håll, har den­na som­mar gjort en helt an­nan spa­ning på te­mat vat­ten. För i Gö­te­borg, sta­den som upp­fann or­det ”Kran­märkt” och bann­lys­te vat­ten på flas­ka un­der det ny­li­gen av­slu­ta­de ka­la­set, är just vat­ten en lyx­va­ra när du går på ex­em­pel­vis fot­boll. Det­ta trots att det är just vat­ten man öns­kar att fot­bolls­sup­port­rar drack.

Men på Ul­le­vi vi­sar det sig att på­fyll­ning av vat­ten­flas­kor är en fy­sisk omöj­lig­het och att in­te ens ljum­met kran­vat­ten är gra­tis. Mis­sa in­te att lå­ta er för­vå­nas över det­ta li­te läng­re fram i tid­ning­en!

För drygt sju år se­dan an­tog FN – ef­ter en 15 år lång de­batt – en re­so­lu­tion som slog fast att till­gång till rent vat­ten är en mänsk­lig rät­tig­het.Jag vill ba­ra näm­na det för att sät­ta sa­ken i sitt sam­man­hang. Slut­li­gen; en tred­je vat­ten­spa­ning i det lil­la. I vec­kan nåd­des vi av ett press­med­de­lan­de som för­kun­na­de att två fors­ka­re på Lin­néu­ni­ver­si­te­tet, ef­ter om­fat­tan­de fält­stu­di­er får man för­mo­da, nu kun­de slå fast att någ­ra drop­par vat­ten gjor­de att whis­ky sma­ka­de myc­ket bätt­re. Det­ta med­de­las en­dast på det­ta sätt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.