Här är den nya cy­keltren­den som bli­vit en käl­la till för­vå­ning och glädje då den nu syns allt of­ta­re på Gö­te­borgs ga­tor. – Man får väl­digt många le­en­den när man cyklar för­bi, sä­ger ve­lo­nau­ten Mia Hal­leröd Palm­gren.

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - NYHETER -

Mia Hal­leröd Palm­gren jobb­pend­lar cir­ka två mil om da­gen med sin velo­mo­bil. I en tid där allt fler strä­var ef­ter ett mer mil­jö­vän­ligt le­ver­ne har cy­keln för många bli­vit ett na­tur­ligt val. Mia Hal­leröd Palm­gren har i ur och skur, en­vi­sats med att cyk­la till job­bet på Chal­mers. Men för en tid se­dan trött­na­de hon på det gö­te­borgs­ka väd­ret och skaf­fa­de en velo­mo­bil.

– Jag har all­tid cyk­lat året om och vill kun­na cyk­la till job­bet oav­sett vä­der, så jag bör­ja­de sö­ka på nä­tet ef­ter en cy­kel med vä­der­skydd, be­rät­tar Mia.

Velo­mo­bi­len drivs på i prin­cip sam­ma vis som en van­lig cy­kel. Mi­as väger om­kring 30 ki­lo, har 24 väx­lar och är ut­rus­tad med en el-

MILJÖVÄNLIG DYRGRIP.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.