Man i strå­hatt ofre­da­de kvin­nor i Slotts­sko­gen

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - NYHETER -

ULF SPARREGATAN Söndag 20 augusti Kloc­kan 09.47

Stöld. Vitt­ne ser hur en man så­gar upp ett lås till en mc vid Ulf Sparregatan. Po­lis har lar­mats till plat­sen. Po­li­sen kan stop­pa den ak­tu­el­la mc:n och man­nen på grips. Han gör dock mot­stånd vid gri­pan­det. Po­li­sen be­slag­tar miss­tänkt nar­ko­ti­ka vid gri­pan­det av man­nen.

ÖSTRA HAMNGATAN Söndag 20 augusti Kloc­kan 06.08

Miss­han­del. Ord­nings­vakt lar­mar po­lis om att man sett två el­ler tre män som slåss på Östra Hamngatan. Nå­gon av den blö­der kraf­tigt, nå­gon har även sett en kniv i sam­man­hang­et. Am­bu­lans och po­lis lar­mas. En an­träf­fas med en ska­da i en un­derarm. En an­nan har en ska­da på kin­den. Det vi­sar sig att samt­li­ga in­blan­da­de kän­ner varann, de har en­ligt egen ut­sa­ga brå­kat pga be­rus­ning. Nå­gon kniv har ald­rig va­rit del­ak­tig i brå­ket. De ska­dor som upp­kom­mit har ska­pats av en nyc­kel­knip­pa. Po­li­sen upp­rät­tar två an­mäl­ning­ar om miss­han­del. En el­ler två av de in­blan­da­de blir om­hän­der­tag­na för be­rus­ning. Övri­ga iden­ti­fie­ras.

BRUKSGATAN Söndag 20 augusti Kloc­kan 01.36 Miss­tänkt dro­gratt­fyl­le­ri mm. Po­lis stop­par en per­son­bil vid Bruksgatan. Bi­lens fö­ra­re och pas­sa­ge­ra­re vi­sar tyd­li­ga tec­ken på att va­ra på­ver­kan­de av nar­ko­ti­ka. Bi­len be­slag­ta­gen. Fö­ra­ren med­togs för prov­tag­ning och så även pas­sa­ge­ra­ren. Fö­ra­ren miss­tänkt för dro­gratt­fyl­le­ri, pas­sa­ge­ra­ren för nar­ko­ti­kabrott ge­nom eget bruk och in­ne­hav.

SLOTTS­SKO­GEN Lördag 19 augusti Kloc­kan 11.22

Sed­lig­hets­brott. Två kvin­nor som pro­me­ne­rat vid Mar­gre­te­bergs­ga­tan/Slotts­sko­gen har bli­vit ut­sat­ta för ofre­dan­de alt. sex­u­ellt ofre­dan­de ge­nom att en man blot­tat sig för dem. Man­nen i frå­ga be­skrivs som föl­jer av de två kvin­nor som bli­vit ut­sat­ta: Man, ca 35-40 år, mörkt halv­långt hår, iklädd svart kjol, strump­byx­or och blå ryggsäck. Man­nen bar en­ligt upp­gift även en strå­hatt. Väk­ta­re och po­lis har sökt ef­ter man­nen i när­om­rå­det men även om det finns ett bra sig­na­le­ment så har han in­te åter­fun­nits. Sista iakt­ta­gel­sen var vid Björn­gårds­vil­lan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.