Gö­te­borgs sty­ran­de po­li­ti­ker vi­sar stort in­tres­se för att in­fö­ra de ja­pans­ka, hög­tek­no­lo­gis­ka, to­a­let­ter­na på prov i sta­den.

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - GÖTEBORG - Ida Clif­ford­son ida.clif­ford­son@go­te­borg­di­rekt.se

I mars i år be­rät­ta­de Gö­te­borg Di­rekt om de hög­tek­no­lo­gis­ka, så kal­la­de ”ja­pans­ka” to­a­let­ter­na, som tvät­tar och tor­kar an­vän­da­ren au­to­ma­tiskt. Bi­trä­dan­de kom­mu­nal­rå­det i Gö­te­borg, Ann Catrin Fo­gel­gren (L) la fram en mo­tion till kom­mun­full­mäk­ti­ge om att bör­ja an­vän­da dem i äldre­omsor­gen, och nu ver­kar ett pi­lot­pro­jekt va­ra på väg.

– Man kan slip­pa va­ra be­ro­en­de av att nå­gon hjäl­per en i de mest in­ti­ma de­lar­na. Det hand­lar om in­tegri­tet.

– Mo­tio­nen har ta­gits emot po­si­tivt i nämn­der­na och de röd­grö­na har bi­fal­lit mo­tio­nen, så jag tror att det blir av, sä­ger Ann Catrin Fo­gel­gren.

Det de­fi­ni­ti­va be­slu­tet tas i kom­mun­full­mäk­ti­ge och det är oklart när frå­gan kom­mer upp men Ann Catrin Fo­gel­gren hop­pas att be­slut och upp­hand­ling blir klart i tid för att bör­ja tes­ta to­a­let- ter­na om ett år.

– Då be­hö­ver vi ock­så be­stäm­ma i vil­ka stads­de­lar pi­lot­pro­jek­tet ska va­ra.

De hög­tek­no­lo­gis­ka to­a­let­ter­na an­vänds re­dan i äldre­vår­den i Nor­ge och Dan­mark. I Dan­mark finns det ock­så ett slags golv med sen­so­rer som kän­ner av om nå­gon ram­lar. Se­dan går en sig­nal till per­so­na­lens te­le­fon.

– Om man ram­lar på sitt rum idag och in­te når sitt trygg­hets­larm, då kanske ing­en mär­ker att man ram­lat, sä­ger Ann Catrin Fo­gel­gren.

Hon tyc­ker över lag att vi ska ta till oss mer av den väl­färdstek­no­lo­gi som finns.

– I bör­jan kan det va­ra li­te dyrt men ju fler som kö­per desto mer går ju pri­ser­na ner.

– Nej det tror jag in­te. Dess­utom kan många av de tunga och trå­ki­ga ar­bets­upp­gif­ter­na i äldre­omsor­gen för­svin­na så det blir tid över till an­nat.

MODERNISERING. Ann Catrin Fo­gel­gren (L) ser de ”ja­pans­ka” to­a­let­ter­na som en sym­bol­frå­ga för att få in mer väl­färds-

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.