En­kel­rik­tat – ny väg för­bi Kvarn­ber­get

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - NYHETER -

I som­mar kom­mer Gö­ta­tun­neln att en­kel­rik­tas från Järn­tor­get i rikt­ning mot Lil­la Bom­men, vil­ket vi ti­di­ga­re be­rät­tat om. An­led­ning­en är att ta­ket be­hö­ver för­stär­kas in­för byg­get av Väst­län­ken och tun­neln kom­mer att va­ra stängd un­der 25 vec­kor.

La­gom till att en­kel­rikt­ning­en bör­jar gäl­la i ju­ni, ska nu en ny väg för bil- cy­kel och gång­tra­fik byg­gas längs med Kvarn­ber­get. Ar­be­tet kom­mer att gö­ras i etap­per för att mi­ni­me­ra stör­ning­ar­na, och kom­mer att på­bör­jas i feb­ru­a­ri.

Den förs­ta etap­pen be­räk­nas kun­na tra­fi­ke­ras re­dan i april.

FOTO: WIKIMEDIA

NY VÄG. Det blir det för­bi Kvarn­ber­get.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.