LIN­NÉPLAT­SEN

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - GÖTEBORG -

Tis­dag 30 ja­nu­a­ri Kloc­kan 14.17 På Lin­néplat­sen är en buss och en per­son­bil in­blan­da­de i en olyc­ka. Rädd­nings­tjänst, am­bu­lans samt po­lis åker till plat­sen. Inga per­so­ner har kom­mit till ska­da och an­mä­lan om tra­fi­ko­lyc­ka ut­an miss­tan­ke om brott skrivs.

GRÖNSAKSTORGET

Mån­dag 29 ja­nu­a­ri Kloc­kan 16.40 Po­lis och am­bu­lans lar­mas till Grönsakstorget då vitt­nen sett en man som blö­der i an­sik­tet. När po­li­sen kom­mer fram så har den ska­da­de ta­git sig mot Väst­ra Hamn­ga­tan. Det har då även fram­kom­mit upp­gif­ter om att den ska­da­de va­rit i bråk med fle­ra and­ra män, ing­en av des­sa är kvar på plat­sen. Po­li­sen an­träf­far en man i 25-års­ål­dern med ska­dor i an­sik­tet. Po­lis av­vak­tar att am­bu­lan­sen kom­mer till plat­sen för be­döm­ning av ska­dor­na. Den ska­da­de man­nen ver­kar in­te var in­tres­se­rad av att läm­na upp­gif­ter kring hän­del­sen. Söndag 28 ja­nu­a­ri Kloc­kan 10.50 En po­lis­pa­trull skall stan­na en svart per­son­bil på All­män­na Vägen för kon­troll, fö­ra­ren väg­rar stan­na. In­om någ­ra mi­nu­ter kan po­lis säk­ra fö­ra­ren som fått sladd och bland an­nat kört in i en häck. Fö­ra­ren, en man i 30-års­ål­dern miss­tänks för vårds­lös­het i tra­fik och ratt­fyl­le­ri, han tas med för prov­tag­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.