Det räc­ker in­te med att ett få­tal dri­ver frå­gan om sex­u­el­la tra­kas­se­ri­er. Fler mås­te ta an­svar, sä­ger So­raya Post (FI). I för­ra vec­kan träf­fa­de hon gö­te­bor­gar­na på Stads­bib­li­o­te­ket för att pra­ta om rö­rel­sen som rört upp svall­vå­gor i he­la värl­den.

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - GÖTEBORG - Ka­rin Eu­re­ni­us

So­raya Post (FI) är of­tast hem­ma i Gö­te­borg på För EU- par­la­men­ta­ri­kern kom me­too- rö­rel­sen in­te som nå­gon stör­re över­rask­ning. Hen­nes par­ti stöt­tar in­fö­ran­det av en sam­tyc­ke­slag­stift­ning i Sve­ri­ge och är det förs­ta nå­gon­sin i EU­par­la­men­tet med en ge­nom­gå­en­de fe­mi­nis­tisk ide­o­lo­gi.

– Sex­u­el­la tra­kas­se­ri­er och över­grepp är ing­et nytt för oss. Det be­kräf­tar det vi sagt länge, kon­sta­te­rar hon.

Frå­gan som många nu stäl­ler sig är hur man ska ta me­too vi­da­re och gö­ra rö­rel­sen till nå­got mer än en hash­tag. Nu finns, som So­raya Post ut­tryc­ker det, ”ett mo­men­tum där man kan stäl­la krav”. Först och främst be­hö­ver de de­mo­kra­tis­ka hu­sen bli fria från sex­u­el­la tra­kas­se­ri­er och över­grepp, re­so­ne­rar hon.

– Ty­värr finns bå­de sex­ism och ra­sism även i par­la­men­tet, man mås­te gö­ra rent från sin egen gård för det förs­ta. Sen kan man läm­na di­rek­tiv och lag­för­slag el­ler re­kom­men­da­tio­ner. Sve­ri­ge är kän­da i EU för sin jäm­ställd­het och vi kan ta en le­dan­de roll i det­ta, sä­ger hon.

– Var­je ar­bets­plats mås­te ha en stan­dard pre­cis som man kanske har en jäm­ställd­hets­plan. Det ska man job­ba ef­ter. Det är van­sin­nigt vik­tigt att krä­va att det här dis- ku­te­ras på al­la ar­bets­plat­ser. Of­ta drivs det­ta ba­ra av nå­gon eldsjäl an­nars.

I höst stun­dar riks­dags­val i Sve­ri­ge, 2019 vän­tar val till Eu­ro­pa­par­la­men­tet. So­raya Post hop­pas på en ex­tra skjuts av me­too i kom­man­de val­rö­rel­ser.

– Jag det hop­pas jag på.

– Jag vill gär­na de­la det an­sva­ret. Vi dri­ver jät­te­gär­na frå­gor­na men för att få ett skarpt och vet­tigt ge­nom­slag mås­te fler ta an­svar.

HEM­MA­PLAN. hel­ger­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.