Det pra­tas om ökat in­fly­tan­de…

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - TYCK OM! - Pedram Kou­chak­pour, till­för­ord­nad re­gi­on­chef Hy­res­gäst­för­e­ning­en väst­ra Sve­ri­ge

Gö­te­bor­gar­nas möj­lig­he­ter till del­ak­tig­het och in­fly­tan­de ska öka. Så står det i årets kom­mu­na­la bud­get. Men trots det fat­ta­de ma­jo­ri­te­ten av Gö­te­borgs po­li­ti­ker ny­li­gen ett be­slut som går stick i stäv med de stol­ta am­bi­tio­ner­na.

Det hand­lar om nya ägar­di­rek­tiv för de fy­ra all­män­nyt­ti­ga bo­stads­bo­la­gen i sta­den. I de gam­la di­rek­ti­ven stod det tyd­ligt att in­nan be­slut fat­tas om ut­för­sälj­ning­ar till ut­om­stå­en­de bo­lag ska de folk­val­da i kom­mun­full­mäk­ti­ge sä­ga ja el­ler nej.

nya di­rek­ti­ven finns den for­mu­le­ring­en in­te läng­re kvar. Det in­ne­bär att i fram­ti­den kan av­gö­ran­de be­slut om vem som ska äga män­ni­skors hem kom­ma att fat­tas i slut­na sty­rel­se- rum långt över hu­vu­det på dem som är di­rekt be­rör­da.

Det här är na­tur­ligt­vis ett steg i to­talt fel rikt­ning. I stäl­let för att öka möj­lig­he­ten till just del­ak­tig­het och in­fly­tan­de för­säm­ras den än mer med de nya di­rek­ti­ven. Och för de hy­res­gäs­ter som bor i de lä­gen­he­ter som kan kom­ma att säl­jas har möj­lig­he­ter­na till di­rekt in­fly­tan­de gått från ett re­dan ti­di­ga­re då­ligt lä­ge till ett än­nu säm­re.

För oss är det själv­klart att hy­res­gäs­ter in­te ska kun­na stäl­las in­för full­bor­dat fak­tum och mö­tas av en lapp i brev­lå­dan som ta­lar om att ditt hem är sålt, Na­tur­ligt­vis ska de ha in­fly­tan­de och kun­na på­ver­ka be­slut som rör de­ras hem, trygg­het och livsmil­jö.

Det ha­de kun­nat skri­vas in i de nya ägar­di­rek­ti­ven - om vil­jan fun­nits att på all­var le­va upp till de stol­ta am­bi­tio­ner som sta­den i så många and­ra sam­man­hang ger ut­tryck för.

För vid sam­ma mö­te ba­ra någ­ra tim­mar in­nan ägar­di­rek­ti­ven klub­ba­des ige­nom an­tog kom­mun­full­mäk­ti­ge ”Pro­gram för en jäm­lik stad 2018-2026”. Även där är stärk­ta för­ut­sätt­ning­ar för del­ak­tig­het, in­fly­tan­de och tillit ett av må­len.

För oss är det en själv­klar­het att ock­så de kom­mu­na­la bo­stads­bo­la­gen ska ar­be­ta en­ligt sam­ma rikt­lin­jer och där­med ge si­na hy­res­gäs­ter ökat in­fly­tan­de över de be­slut som fat­tas.

BAKOM LÅS OCH BOM. ”I fram­ti­den kan av­gö­ran­de be­slut om vem som ska äga män­ni­skors hem kom­ma att fat­tas i slut­na sty­rel­se­rum långt över hu­vu­det på dem som är di­rekt be­rör­da.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.