Stads­de­len dri­ver män­ni­skor till kri­mi­na­li­tet

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - TYCK OM! - Linda Glad

Med an­led­ning av ar­ti­keln om att sek­torn för In­di­vid- och fa­mil­je­omsorg samt funk­tions­hin­der i Öst­ra Gö­te­borg ska spa­ra 40 mil­jo­ner kro­nor 2018.

Det lå­ter helt fruk­tans­värt att män­ni­skor som har rätt till so­ci­al­bi­drag och bo­en­de in­te ska få det läng­re för att man hit­tills, en­ligt de sty­ran­des eg­na ord, har va­rit ”ge­ne­rös”med det. Det är ren och skär lögn och omänsk­ligt för de som drab­bas. Ni har väl för­hopp­nings­vis hål­lit er till de rikt­lin­jer som finns och in­te ut­nytt­jat er makt och gett folk bi­drag som de in­te ska få?

Om syf­tet är att dri­va män­ni­skor till pro­sti­tu­tion och kri­mi­na­li­tet för att kun­na för­sör­ja sig så lå­ter det som en per­fekt plan, men det bor­de ni kun­na räk­na ut att det in­te gyn­nar stads­de­len.

Tro­li­gen kän­ner ni ing­en själv som le­ver på det sät­tet och där­för bryr ni er in­te. Det är verk­li­gen äck­ligt att för­sö­ka fö­sa in des­sa män­ni­skor i åt­gärds­pro­gram för att spa­ra peng­ar, det kos­tar näm­li­gen ock­så, of­tast myc­ket mer, men stads­de­len ser in­te sitt eget an­svar och vill att nå­gon an­nan tar hand om de­ras jobb.

Lös­ning­en bor­de in­te va­ra att snå­la på si­na in­vå­na­re, det kom­mer en­dast le­da till mi­sär och elän­de. Lös­ning­en bor­de istäl­let va­ra att po­li­ti­ker som in­te kan skö­ta si­na jobb, ock­så blir av med de­sam­ma.

In­te kul att som in­vå­na­re att va­ra be­ro­en­de av vil­ka klå­pa­re det nu är som sit­ter och in­te kan räk­na ut en­kel ma­te­ma­tik.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.