Kra­ven häm­mar oss – vi vill gö­ra vårt jobb

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - HEJ GÖTEBORG - JOAKIM FRANSSON Chefre­dak­tör

Härom vec­kan ram­la­de vi på en li­ten trev­lig spe­ci­al­bu­tik i Gö­te­borg som vi vil­le be­rät­ta om då vi ana­de en trend och snackis.

Bu­tiks­in­ne­ha­va­ren blev eld och lå­gor. Att upp­märk­sam­mas på re­dak­tio­nell plats istäl­let för att kö­pa an­nons går in­te att mä­ta i peng­ar. Snart var fo­to­graf bo­kad men in­nan re­por­tern hann läm­na re­dak­tio­nen så kom förs­ta re­ser­va­tio­nen. – Jag vill lä­sa mi­na ci­tat in­nan ni pub­li­ce­rar. Så långt allt väl. I jour­na­lis­ter­nas yr­kes­reg­ler står det klart att ”sär­skild hän­syn” ska vi­sas ovana in­ter­vju­per­so­ner. Många gång­er in­ter­vju­ar vi män­ni­skor som ald­rig förr har va­rit med om nå­got lik­nan­de och det kan va­ra skräm­man­de. Re­ser­va­tio­ner­na fort­sat­te dock. Till slut vil­le hen mer el­ler mind­re skri­va tex­ten själv för­u­tom att god­kän­na fo­ton och re­di­ge­ring.

Det blev ing­et re­por­tage om den lil­la bu­ti­ken. Nå­gon­stans mås­te grän­sen för den jour­na­lis­tis­ka in­tegri­te­ten sät­tas. Vi har dock an­nons­ut­rym­me och me­di­a­säl­ja­re för den ty­pen av upp­drag.

Ovanstå­en­de är en yt­ter­lig­het som in­te in­träf­far of­ta. Men tren­den är tyd­lig. Var­je dag in­ter­vju­ar vi folk som krä­ver att få lä­sa ci­tat och helst he­la tex­ten fö­re pub­li­ce­ring. Var­i­från den­na ängs­lig­het kom­mer är oklart. Det var länge se­dan vi be­höv­de pub­li­ce­ra en rät­tel­se. Myc­ket mind­re har vi bli­vit an­mäl­da el­ler fäll­da för nå­gon tvek­sam pub­li­ce­ring.

Men vad är då pro­ble­met, tän­ker ni? Nja, för­u­tom att det kan gå en hel dag in­nan de åter­kopp­lar ef­ter läs­ning så tar de ”kor­rek­turupp­dra­get” på för stort all­var och in­si­ste­rar på att tvät­ta tex­ter och for­mu­le­ring­ar så att tex­ten blir oi­gen­känn­lig. Jag vill in­te dra allt för sto­ra pa­ral­lel­ler med Sov­jet­ti­dens cen­sur­by­rå­er. Men tan­ken har sla­git mig när jag sut­tit med fem­sex kla­ra ar­tik­lar som al­la vän­tar på god­kän­nan­de från oli­ka pri­va­ta och kom­mu­na­la che­fer. Det här hind­rar oss i vårt ar­be­te och gör i slutän­den jour­na­li­sti­ken säm­re. Från och med nu kom­mer vi där­för att bli be­tyd­ligt mer re­strik­ti­va när det gäl­ler che­fers och makt­ha­vares krav på att få en and­ra chans att skri­va om si­na ci­tat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.