Klar­teck­net: Nu byggs Väst­län­ken

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - SIDAN 1 - Ka­rin Eu­re­ni­us ka­rin.eu­re­ni­us@go­te­borg­di­rekt.se

Den om­de­bat­te­ra­de tåg­tun­neln Väst­län­ken får grönt ljus, det med­de­la­de Mark- och mil­jö­doms- to­len i vec­kan. Men det är ett be­slut som föl­jer med fle­ra vill­kor.

Den om­de­bat­te­ra­de tåg­tun­neln Väst­län­ken får grönt ljus, det med­de­la­de Mark- och mil­jö­dom­sto­len i vec­kan. Sam­ti­digt kom­mer det be­slu­tan­de or­ga­net med vill­kor för byg­get.

– Vi har fun­nit att det går att gö­ra på det sätt som Tra­fik­ver­ket vill ut­an att det ska or­sa­ka på­tag­li­ga ska­dor när det kom­mer till bygg­na­der och mil­jö­er, sä­ger råd­man Gö­ran Sten­man.

För byg­get har man dock ställt vill­kor bland an­nat när det gäl­ler av­led­ning av grund­vat­ten.

– Vi stäl­ler krav på tät­ning­en av tun­neln, på att tra­fik­ver­ket ska vid­ta vis­sa åt­gär­der för att mins­ka inläc­ka­get i tun­neln, sä­ger han.

Mark- och mil­jö­dom­sto­len har även satt vill­kor när det gäl­ler vib­ra­tio­ner samt bul­ler på kvälls­tid. Tra­fik- ver­ket har i sin an­sö­kan öns­kat att få ge­nom­fö­ra bull­ran­de ar­be­ten även på kväl­lar för att bli fär­di­ga så snabbt som möj­ligt, men där har dom­sto­len satt stopp.

– Vi har fun­nit att det är så lång­va­rigt att det är vik­ti­ga­re att säk­ra bo­en­de­mil­jö­er­na på kvälls- och nat­te­tid, sä­ger Gö­ran Sten­man.

Många und­rar nog nu om den här do­men kan över­kla­gas? – Det kan den och det är väl gans­ka up­pen­bart att det kom­mer att ske. I så fall över­kla­gas den till mark- och mil­jöö­ver­dom­sto­len och då be­slu­tar de om pröv­nings­till­stånd.

Det kan in­ne­bä­ra än­nu en lång ut­red­ning.

– Sä­ger man nej så blir sva­ret att man in­te prö­var, men de kan ock­så väl­ja att ta upp det till en kom­plett pröv­ning igen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.