HÄR PLA­NE­RAS STANS NYA CYKELBANOR

Fjäll­ga­tan, Ro­seng­a­tan, Eng­el­brekts­ga­tan, Tor­pa­valls­ga­tan, Tu­ve­vä­gen, Älvs­borgs­ga­tan och Ran­tor­get får nya cy­kel­vä­gar.

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - SIDAN 1 - Ka­rin Eu­re­ni­us ka­rin.eu­re­ni­us@go­te­borg­di­rekt.se

Det hand­lar om att byg­ga ut och sam­ti­digt kny­ta ihop cy­kel­väg­nä­tet. Pla­nen är att i var­de­ra rikt­ning byg­ga en­kel­rik­ta­de cykelbanor från Djur­gårds­plat­sen och Shell-mac­ken, upp längs Fjäll­ga­tan fram till Rep­sla­ga­re­ga­tan.

– Det kopp­lar ju ihop Mast­hug­get till cy­kel­nä­tet, idag finns det inga bra cykelbanor upp dit. Bland­tra­fik med bi­lis­ter är ju helt okej när det är plant, men i bac­kar fun­kar det in­te li­ka bra, sä­ger Rag­nar Hauks­son som är pro­jekt­le­da­re på tra­fik­kon­to­ret.

Fle­ra nya cy­kel­vä­gar

Fle­ra cykelbanor är nu klub­ba­de run­tom i Gö­te­borg. Vi har ti­di­ga­re be­rät­tat om att Älvs­borgs­ga­tan ska få cykelbanor i var­de­ra rikt­ning in­om någ­ra år och yt­ter­li­ga­re plat­ser är nu på gång:

Ro­seng­a­tan, en­kel­rik­ta­de cykelbanor från Lin­néplat­sen upp till Ve­ga­ga­tan.

Eng­el­brekts­ga­tan, dub­bel­rik­tad cy­kel­ba­na från Asche­bergs­ga­tan till Ar­kiv­ga­tan.

Torp a valls ga­tan, dub­bel­rik­tad pend­lings cy­kel­ba­na. Tu ve vägen, pend­lingscy­kel­ba­na från Swe­den­borgs­plat­sen till Wie­sel­grens­ga­tan. Ran­tor­get, dub­bel­rik­tad cy­kel­ba­na från Ul­le­vi­ga­tan till kors­ning­en vid Gö­te­borgs spår­vä­gar.

Al­la cykelbanor ut­om den sist­nämn­da har va­rit up­pe för sam­råd och gått vi­da­re till pro­jek­te­ring, be­rät­tar Rag­nar Hauks­son.

För­hopp­ning­en är att kun­na på­bör­ja ar­be­te­na så snart som möj­ligt, men högt tryck och mas­sor av pa­ral­lel­la byg­gen i Gö­te­borg gör att det kan dra ut på ti­den.

– Vi hop­pas på bygg­start un­der året men tror in­te vi kan räk­na med det på al­la. Det byggs så myc­ket just nu, sä­ger Rag­nar Hauks­son.

”Tra­fik i hög has­tig­het”

Från Mast­hug­get kom­mer det of­ta syn­punk­ter till kom­mu­nen på tra­fik­sä­ker­he­ten. Längs Fjäll­ga­tan sam­sas i nu­lä­get cy­klis­ter med bi­lar­na och en säk­ra­re lös­ning är väl­kom­men i bac­ken, tyc­ker fle­ra vi pra­tar med på plats.

An­na Jo­hans­son bor i Ma­jor­na och cyklar re­gel­bun­det över Mast­hug­get för att ta sig till uni­ver­si­te­tet.

– Det är vet­tigt ur ett sä­ker­hets­per­spek­tiv, i sväng­en där kan det hän­da att tra­fi­ken kom­mer i hög has­tig­het, sä­ger hon.

Den nya ut­form­ning­en på bac­ken upp till Mast­hug­get in­ne­bär även att vägen be­hö­ver bred­das. Pla­nen är där­för att spränga i ber­get längs ena si­dan och på så sätt få mer ut­rym­me.

Det kom­mer dock in­te bli ak­tu­ellt att byg­ga cykelbanor längs he­la Fjäll­ga­tan, sä­ger Rag­nar Hauks­son.

– Nej det finns inga pla­ner på det, vägen är för smal.

Vi hop­pas på bygg­start un­der året men tror in­te vi kan räk­na med det på al­la. Det byggs så myc­ket just nu

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.