Drog­han­del på krog

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - SIDAN 1 - Ka­rin Eu­re­ni­us ka­rin.eu­re­ni­us@go­te­borg­di­rekt.se

I hel­gen ge­nom­för­des en stor po­lisin­sats mot ett ute­stäl­le på And­ra lång­ga­tan. An­led­ning­en är att po­li­sen vill kom­ma åt nar­ko­tika­för­sälj­ning i om­rå­det, som en­ligt de­ras in­di­ka­tio­ner sker helt på öp­pen ga­ta.

Till­sla­get sked­de un­der nat­ten mot sön­da­gen, med myc­ket folk i om­lopp på grund av lö­ne­hel­gen.

– Det är in­te kro­gen i sig som är miss­tänkt, det­ta har va­rit i an­grän­san­de om­rå­de och de som vis­tats i mil­jön om­kring, sä­ger Ro­ber­to Tomé, kom­mun­po­lis i Ma­jor­na-Lin­né.

Po­li­sens mål och löf­te till med­bor­gar­na i Ma­jor­naLin­né är att bli mer syn­li­ga, bland an­nat ge­nom fot­patrul­ler kring Järn­tor­get och lång­ga­tor­na un­der kvälls­och nat­te­tid.

Fler upp­le­ver otrygg­het

En­ligt mät­ning­ar som po­li­sen och kom­mu­nen gjort upp­le­ver fler och fler otrygg­het i om­rå­det, bland an­nat på grund av nar­ko­tika­för­sälj­ning.

– Många tyc­ker att det säljs myc­ket här, att de kan bli stop­pa­de av folk som frå­gar om de vill kö­pa. Det är myc­ket på lång­ga­tor­na och det är ock­så ut­i­från det som den här in­sat­sen kom­mit till, sä­ger han.

Fler ”kri­mi­nel­la ele­ment”

En­ligt Ro­ber­to Tomé mär­ker po­li­sen av en ök­ning av ”kri­mi­nel­la ele­ment” i om­rå­det kring Järn­tor­get. En av te­o­ri­er­na är att po­li­sens öka­de när­va­ro i Nords­tan gör att kri­mi­na­li­te­ten för­flyt­tas och drivs utåt, sä­ger han.

Många är kän­da av po­li­sen sen ti­di­ga­re och fle­ra miss- tänks han­te­ra nar­ko­ti­ka. Mesta­dels är det hasch och ma­riju­a­na, sä­ger han.

– Det som skil­jer ut det här om­rå­det är att nar­ko­ti­ka­han­deln näs­tan va­rit li­te ostörd på And­ra lång, in­di­ka­tio­ner­na från ga­tu­lang­nings­grup­pen är att det säljs helt öp­pet. An­nars bru­kar det ju ske i par­ker el­ler li­te mer un­dan­skymt.

Då bor­de det väl va­ra lätt för er att age­ra?

– Jo och det är ju ock­så det vi gör nu ge­nom så­na här till­slag, sä­ger han.

FOTO: KA­RIN EU­RE­NI­US

DROG­HAN­DEL. För­ra hel­gen slog po­li­sen till mot ett ute­stäl­le på And­ra lång­ga­tan, där de sä­ger att öp­pen drog­han­del sker.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.