Vad är gil­tig­hets­ti­den för ett pre­sent­kort?

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - Tyck Om! -

Jag har ett pre­sent­kort hem­ma, men det finns ing­en in­for­ma­tion på det om hur länge jag kan an­vän­da det. Vad gäl­ler här?

Om det finns in­for­ma­tion om hur länge kor­tet gäl­ler, så är det den gil­tig­hets­ti­den som du får an­pas­sa dig till. Om du in­te har fått nå­gon in­for­ma­tion om vil­ken gil­tig­hets­tid pre­sent­kor­tet har så gäl­ler det i 10 år. Det är dock klokt att an­vän­da pre­sent­kor­tet så fort som möj­ligt, ef­tersom man ald­rig vet om ett fö­re­tag ex­em­pel­vis kom­mer gå i kon­kurs. Om det skul­le hän­da har du små möj­lig­he­ter att få till­ba­ka di­na peng­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.