So­nen köp­te olov­li­gen en te­le­fon, vad ska jag gö­ra?

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - Tyck Om! -

Min tret­ton­å­ri­ge son hit­ta­de vårt ku­vert där vi spa­rar till se­mester­kas­san. Ut­an att frå­ga om lov tog han 2000 kr ur det och gick till en elekt­ro­nik­af­fär och köp­te en mo­bil­te­le­fon med ett start­pa­ket för kon­tant­kort. Det tog nå­gon vec­ka in­nan jag upp­täck­te vad han ha­de gjort. När jag väl upp­täck­te det gick jag till­ba­ka till af­fä­ren men de me­na­de att de in­te gjort nå­got fel och att det skul­le va­ra helt orim­ligt för dem att kol­la så al­la som hand­la­de i af­fä­ren är över 18 år el­ler har fått till­stånd från si­na för­äld­rar. De sa­de ock­så att de in­te kun­de gö­ra nå­got som good­will ef­tersom min son

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.