Mäss­lings­vak­ter­na bor­ta från vår­den

För att und­vi­ka smitt­sprid­ning har fle­ra mot­tag­ning­ar i Gö­te­borg haft grind­vak­ter och på så sätt kun­nat stop­pa mäss­ling­en i dör­ren. Se­dan i tis­dags har de ta­gits bort, men rik­tigt än kan man in­te slå fast att ut­brot­tet är över.

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - Sidan 1 - Ka­rin Eu­re­ni­us ka­rin.eu­re­ni­us@go­te­borg­di­rekt.se

Det mesta ty­der på att ut­brot­tet av mäss­ling­en i Gö­te­borg är över. Vak­ter­na ut­an­för fle­ra vår­din- rätt­ning­ar tas nu bort. ”Ris­ken är väl­digt låg”, sä­ger smitt­skyddslä­ka­re Tho­mas Wahl­berg.

Un­der mäss­lings­ut­brot­tet som star­ta­de i Gö­te­borg i de­cem­ber har hit­tills 28 fall kon­sta­te­rats. För att för­hind­ra smitt­sprid­ning har man på vis­sa mot­tag­ning­ar run­tom i stan haft grind­vak­ter, men nu har de ploc­kats bort be­kräf­tar Sahl­grens­kas press­tjänst.

In­te helt över

Än kan man dock in­te sä­ga att ut­brot­tet är helt över, en­ligt smitt­skyddslä­ka­re Tho­mas Wahl­berg. Se­nast för­ra hel­gen kom ett larm om miss­tänkt mäss­ling i Ha­ga, nå­got som dock snabbt kun­de av­skri­vas.

– Man bru­kar sä­ga två in­ku­ba­tions­ti­der sen se­nas­te fal­let och nu har det gått en, sä­ger han.

Den som miss­tän­ker mäss­ling ska fort­satt ta kon- takt med vår­den via te­le­fon först, sä­ger han. Be­red­ska­pen är fort­satt hög, även om den värs­ta kul­men nu ser ut att va­ra nådd.

– Vi har all­tid en hög be­red­skap. Men nu kan vi bör­ja job­ba med and­ra sa­ker än mäss­ling igen, ett tag när det var som mest så fick vi pri­o­ri­te­ra allt som ha­de med det att gö­ra, sä­ger han.

Se­nas­te fal­let 14 ja­nu­a­ri

Det var 14 ja­nu­a­ri som se­nas­te mäss­ling­fal­let kun­de kon­sta­te­ras i Gö­te­borg och in­ku­ba­tions­ti­den för mäss­ling är på 18 dygn.

Har det in­te kom­mit någ­ra fler fall in­nan dess, kan man en­ligt Tho­mas Wahl­berg sä­ga att ut­brot­tet är över. Att Sahl­grens­ka ta­git bort si­na grind­vak­ter, be­ty­der att ris­ken att smit­tas nu be­döms som väl­digt låg, sä­ger han.

– Nu är det så pass lång tid sen se­nas­te fal­let att vi be­dö­mer den ris­ken som väl­digt låg, så pass låg att vi på go­da grun­der nu tror att vi in­te har nå­gon på­gåen­de smitt­sprid­ning i Gö­te­borg. Men själv­klart kan vi in­te sä­ga än att ris­ken är noll.

FOTO: MOSTPHOTOS

MÄSS­LING­EN. Fle­ra mot­tag­ning­ar i Gö­te­borg har haft grind­vak­ter, men nu är de bor­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.