Eu­ro­pa­mäs­ta­ren om kär­le­ken till Gö­te­borg

Hon blev Eu­ro­pa­mäs­ta­re i fjol med sitt Ne­der­län­der­na. Nu är mål­vak­ten Lo­es Geurts till­ba­ka i Gö­te­borg – den­na gång för att stan­na.

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - Sidan 1 - Jo­han­na Roos jo­han­na.roos@go­te­borg­di­rekt.se

Den 32- åri­ga mål­vak­ten Lo­es Geurts från Ne­der­län­der­na har i vec­kan skri­vit på en and­ra se­jour för da­mall­svens­ka Kopp­ar­bergs/Gö­te­borg FC.

– Vi är jät­te­nöj­da. Hon har ju spe­lat för oss ti­di­ga­re och al­la kän­ner hen­ne väl, sä­ger Las­se Svens­son som är sport­chef i Gö­te­borg FC.

Hon blev en klar publikfa­vo­rit och un­der tre sä­song­er, 2014 till 2016, vi­sa­de hon prov på sin fram­gång i gö­te­borgs­la­get.

Hjär­tat i Gö­te­borg

Di­a­lo­gen in­för come­bac­ken i KGFC har på­gått se­dan i no­vem­ber och nu är hon löst ifrån det ti­di­ga­re kon­trak­tet med Pa­ris SG.

La­get kän­de även till hen­nes si­tu­a­tion, att hon öns­ka­de flyt­ta till fa­vo­rit­sta­den Gö­te­borg där pojk­vän­nen bor och ro­ta sig i sta­den.

– KGFC har en själv­klar plats i mitt hjär­ta, lik­som sta­den Gö­te­borg. Det känns oer­hört bra att va­ra till­ba­ka, sä­ger Lo­es Geurts i ett press­med­de­lan­de och för­kla­rar sin kär­lek till Gö­te­borg:

– Det är lug­na­re här, in­te så många män­ni­skor på li­ten yta som i Hol­land. Se­dan har Gö­te­borg en my­sig at­mo­sfär och dess­utom är män­ni­skor­na trev­li­ga.

Klub­ben räk­nar med att hon är spel­klar till Svens­ka cu­pen den 10 feb­ru­a­ri.

FOTO: LEIF GUSTAFS­SON

NYBLIVEN GÖTEBORGARE. I vec­kan blev det klart att mål­vak­ten Lo­es Geurts från Ne­der­län­der­na gör come­back i Kopp­ar­bergs/Gö­te­borg FC.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.