Skyd­da dig mot sport­lovs­tju­ven

Sport­lo­vet nal­kas och många har pla­ner på att till­bringa lo­vet nå­gon­stans med li­te mer snö än i Gö­te­borg. Vil­ket många in­brotts­tju­var är väl med­vet­na om. Här är gui­den för hur du skyddar ditt hus un­der sport­lovs­se­mestern.

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - Sidan 1 - Gabri­el Tju­lan­der

Du har un­ge­fär sju mi­nu­ter på dig att upp­täc­ka in­brot­tet.

In­brot­ten i de söd­ra de­lar­na av Gö­te­borg sjun­ker år för år, från 2015 till 2016 mins­ka­de in­brot­ten med 100 styc­ken och från 2016 till 2017 med 130. Men trots den go­da tren­den sker in­brot­ten fort­fa­ran­de och i störst ut­sträck­ning i om­rå­den som sak­nar grann­sam­ver­kan.

– Från 1 ja­nu­a­ri till 6 feb­ru­a­ri har det skett he­la 30 in­brott i om­rå­det som vi­sas på kar­tan och 27 av dem ut­för­des i om­rå­den där de in­te grann­sam­ver­kar. I om­rå­den där man bör­jat job­ba mot brott ser vi att brotts­lig­he­ten går ned med över 25 pro­cent, sä­ger Niklas Brehm, sam­ord­na­re för grann­sam­ver­kan hos po­li­sen syd.

Se­mester­ti­der är far­li­ga

Se­mester­ti­der är ext­ra gynn­sam­ma för in­brotts­tju­var­na och sport­lo­vet är just ett så­dant till­fäl­le som vi nu står in­för. Niklas Brehm fö­re­lä­ser of­ta för si­na grann­sam­ver­ka­re om hur de på bäs­ta sätt fö­re­byg­ger in­brott i sam­band med ex­em­pel­vis en ski­dre­sa och han för­vå­nas of­ta över hur många som in­te kän­ner till de van­li­gas­te kne­pen.

– Ibland kän­ner jag mig som en tja­tig gam­mal mos­ter för det här är ing­et nytt. Att fö­re­byg­ga in­brott hand­lar om att få ditt hus att se be- bott ut un­der ti­den du är bor­ta, sä­ger Niklas Brehm.

Det finns många oli­ka sätt att gö­ra det­ta på, en bra bör­jan är att be­rät­ta för din gran­ne att du ska re­sa bort. Be hen hål­la li­te ext­ra upp­sikt över ditt hus, för gör en van tjuv in­brott går det fort.

– Du har un­ge­fär sju mi­nu­ter på dig att upp­täc­ka in­brot­tet, det är den un­ge­fär­li­ga ti­den det tar för tju­ven att ge­nom­fö­ra in­brot­tet, sä­ger Niklas Brehm.

Be gran­nen om hjälp

Du kan även be gran­nen par­ke­ra sin bil på din upp­fart för att ska­pa il­lu­sio­nen av att nå­gon är hem­ma. Tän­da lam­por får ock­så tju­ven att tve­ka.

– Al­la husä­ga­re bor­de kö­pa sig ett gäng ti­mers som man kopp­lar till lam­por­na i hu­set. Se till så att de tänds vid oli­ka tid­punk­ter och in­te al­la på sam­ma gång.

Må­let: Elekt­ro­nik

Det tju­ven är ute ef­ter när hen går in i ditt hus är elekt­ro­nik som mo­bi­ler, surf­plat­tor och da­to­rer. Smyc­ken och ädel­ste­nar är ock­så myc­ket stöld­be­gär­li­ga.

– Har du ett vär­de­skåp bör du lå­sa in di­na vär­desa­ker där. Har du in­te det göm dem då i ex­em­pel­vis en lå­da på vin­den el­ler på nå­got an­nat ovän­tat stäl­le, för tju­ven vet var han ska le­ta.

FOTO: GOOG­LE MAPS/MAR­KUS AN­DERS­SON

IN­BROTT. Här sked­de in­brot­ten från 1 ja­nu­a­ri till 6 feb­ru­a­ri.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.