Strun­ta i Gö­te­borg, Sa­ra – åk till Por­tu­gal!

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - Hej Göteborg - JO­A­KIM FRANSSON Chefre­dak­tör Pra­ta med mig! jo­a­kim.fransson @go­te­borg­di­rekt.se

Jag över­dri­ver in­te när jag på­står att he­la min fa­milj undviker Por­tu­gal som pes­ten och att vi då och då stäl­ler oss frå­gan: Fy fan. Vad ska vi i Por­tu­gal och gö­ra?

Tan­ken var god en ja­nu­a­ri­dag i bör­jan av 2000ta­let. Var­för in­te pro­va Por­tu­gal i som­mar istäl­let för Gre­kland? I Por­tu­gal ha­de vi in­te va­rit och bil­der­na såg minst sagt in­bju­dan­de ut.

Dess­utom fanns det (från min si­da) ett eko­no­miskt mo­tiv till för­sla­get. En av fo­to­gra­fer­na jag job­ba­de med vid den här ti­den ha­de en bun­ga­low ne­re i en tu­ristort vid Al­gar­ve­kus­ten som vi kun­de lå­na till själv­kost­nads­pris.

Sagt och gjort. Fa­mil­jen drog till Por­tu­gal. Vår närms­ta gran­ne var en pen­sio­ne­rad ar­méö­vers­te som ha­de haft si­na glans­da­gar fö­re dik­ta­tu­ren kol­lap­sa­de på 70-ta­let. Att han var li­te kärv i be­mö­tan­det kun­de man ju för­stå. Gans­ka snart upp­täck­te vi att det gäll­de he­la den lil­la sta­den.

Men nu var vi där och är man för­äl­der så får man hål­la god min. Och vad be­ty­der en halv­tim­mes vän­tan på en re­stau­rang­me­ny när man har se­mes­ter? Och ett le­en­de i sam­band med dricks är väl ing­et mås­te?

Det som knäck­te oss var dock vatt­net i poo­len på det in­häng­na­de se­mester­om­rå­det. En snor­kig vakt­mäs­ta­re ha­de för­kla­rat att klor, det var ing­et som be­höv­des för att re­na poo­ler.

De­ras lös­ning var myc­ket bätt­re. Så när må­sar­na låg i dri­vor och ba­da­de ef­ter stäng­nings­dags tänk­te vi väl in­te nå­got ext­ra på det.

Tills he­la fa­mil­jen in­sjuk­na­de i di­ar­ré­er och fick sta­fy­lokoc­kin­fek­tio­ner bå­de in- och ut­vär­tes med hög fe­ber som främs­ta symp­tom. Se­mestern blev en plå­ga med den dag­li­ga sårom­lägg­ning­en på det lo­ka­la sjuk­hu­set som en­da höjd­punkt.

Det svors en fa­mil­je-ed den som­ma­ren: Vad som än hän­der, ald­rig mer sät­ter vi vå­ra föt­ter i Por­tu­gal. Med det sagt så har jag viss för­stå­el­se för KD-po­li­ti­kern Sa­ra Skytte­dal som ny­li­gen sab­la­de ner Gö­te­borg på Twit­ter. Då­li­ga er­fa­ren­he­ter kan få en att skri­va oge­nom­tänk­ta sa­ker. Så strun­ta i Gö­te­borg i som­mar, Sa­ra – Por­tu­gal är fint!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.