Pe­da­go­gen vill ta in 1 000 nya stu­den­ter

En ut­bygg­nad på 5 500 kvadrat­me­ter som ska ge plats för 1 000 nya stu­den­ter. Det är öns­ke­må­let från Gö­te­borgs Uni­ver­si­tet. ”Vi har en väl­digt stor ex­pan­sion,” sä­ger de­ka­nen Åke Ing­er­man.

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - Sidan 1 - Ka­rin Eu­re­ni­us

Det är Hi­gab som äger och för­val­tar bygg­na­der­na vid Pe­da­go­gen. För uni­ver­si­te­tets räk­ning an­sö­ker man nu om plan­be­sked för en even­tu­ell ut­bygg­nad.

Ut­bild­nings­ve­ten­skap­li­ga fa­kul­te­ten har växt re­jält de se­nas­te åren, och har väx­lat upp från 2 500 till 3 500 helårs­stu­den­ter på fy­ra år.

– Mel­lan 2014–2018 har vi haft en väl­digt stor ex­pan­sion. Det har knaprat i verk­sam­he­ten på al­la håll och kan­ter, vi lig­ger på ett väl­digt högt ka­pa­ci­tets­ut­nytt­jan­de i al­la lo­ka­ler, sä­ger Åke Ing­er­man, de­kan för fa­kul­te­ten.

Progno­sen: Fler stu­den­ter

Och en­ligt progno­sen kom­mer bå­de stu­den­tan­ta­let och an­ta­let an­ställ­da att fort­sät­ta öka de kom­man­de åren om än i nå­got lång­sam­ma­re takt, sä­ger han.

Den till­bygg­nad som uni­ver­si­te­tet öns­kar gö­ra hand­lar om en yta på 5 550 kvadrat­me­ter in­ne på om­rå­det. En­ligt ett ti­digt för­slag skul­le det kun­na in­ne­bä­ra att Gam­la La­tin, allt­så den te­gel­bygg­nad som vet­ter mot Ro­senlund, kopp­las till en ny bygg­nad i fem vå­ning­ar och att de till­sam­mans bil­dar ett in­gla­sat gårds­rum.

– Egent­li­gen är det ba­ra vo­lym vi tit­tar på än så länge. Men att byg­ga ihop det på nå­got sätt finns med i pla­ner­na nu, sen kan det hän­da att de har and­ra tan­kar, sä­ger An­ders Thu­lin på Hi­gab, kun­d­an­sva­rig för Pe­da­go­gen.

Lig­ger långt fram i ti­den

To­talt hand­lar det om att ut­ö­ka med plats för tu­sen stu­den­ter och ökad forsk­nings­verk­sam­het på om­rå­det. Pla­ner­na är än så länge i ett ti­digt ske­de.

– Det här lig­ger rätt många år fram­åt i ti­den, sä­ger An­ders Thu­lin.

FO­TO: WIKIMEDIA COMMONS

SKA VÄXA. Nu vill Pe­da­go­gen gö­ra plats för yt­ter­li­ga­re tu­sen stu­den­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.