Fo­gel­klou by­ter fo­kus för att stop­pa Väst­län­ken

I Gö­te­borg har SD in­te i när­he­ten av det väl­jar­stöd som man har på riks­pla­net. In­ter­na stri­dig­he­ter har präg­lat man­dat­pe­ri­o­den och man har haft svårt att få ge­hör för sin po­li­tik. Nu går Jör­gen Fo­gel­klou till val för att stop­pa Väst­län­ken.

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - Sidan 1 -

GÖTEBORGSVALET 2018. Na­tio­na­lis­ten vill läg­ga flyk­ting­frå­gan åt si­dan för att vi­sa tro­vär­dig­het i and­ra po­li­tis­ka frå­gor

Jör­gen Fo­gel­klou äls­kar ha­vet men just den här da­gen, när reg­net häng­er i luf­ten och vin­den drar snålt, öns­kar han att han var nå­gon an­nan­stans än vid Askims­ba­det.

– Min kropp är in­te gjord för det här kli­ma­tet. Jag gil­lar vär­me, kla­gar han och drar sin svar­ta rock hår­da­re om sig in­nan han fort­sät­ter ner mot stran­den.

Han har bott i Askim se­dan fa­mil­jen flyt­ta­de hit från Bo­den när han var tio år. På Askims­ba­det spen­de­ra­de han si­na barn­doms som­rar. Nu, kon­sta­te­rar han, är det in­te som när han var ung.

Vid par­ke­ring­en byggs ett mo­dul­bo­en­de för ny­an­län­da, det en­da i Gö­te­borg som fak­tiskt blev av. Där, med ut­sikt över vi­ken, ska män­ni­skor som har flytt till Sve­ri­ge bo. Det är Jör­gen Fo­gel­klou skep­tisk till.

– Det här jät­te­dy­ra byg­get ty­der på att vi har ta­git emot all­de­les för många män­ni­skor. Vi pra­tar ibland om system­kol­laps och då kan jag häv­da att om vi tar emot fler män­ni­skor i Gö­te­borg än vi har bo­stad till har det sy­ste­met kol­lap­sat, sä­ger han.

”Vi har grän­ser”

Att byg­ga tem­po­rärt tyc­ker han är be­fängt.

– Ef­ter någ­ra år ska de in i bo­stads­kön och hur lätt är det att få lä­gen­het där? För de här män­ni­skor­na ska det tyd­li­gen va­ra jät­te­lätt. Det är så dumt. Och man mås­te få lov att sä­ga att det här är ett pro­blem. Vi har grän­ser och jag är na­tio­na­list. Som Gö­te­borgs­po­li­ti­ker är det de som bor i Gö­te­borg jag har skyl­dig­he­ter mot.

Men Jör­gen Fo­gel­klou vill in­te pra­ta så myc­ket om flyk­ting­frå­gan. Han pra­tar hell­re om Väst­län­ken. Ba­ra för att man tror att hop­pet är ute kan man in­te ge upp. Då skul­le vårt par­ti ha gett upp för länge se­dan.

– Vårt par­ti mås­te vi­sa att vi är tro­vär­di­ga i and­ra frå­gor och Väst­län­ken är den vik­ti­gas­te lo­ka­la frå­gan vi har i Gö­te­borg. Fel be­slut mås­te gö­ras rätt, sä­ger jag.

Att tåg­tun­neln nu ba­ra är ett be­slut i Mark- och mil­jöö­ver­dom­sto­len från att bör­ja byg­gas ser in­te Jör­gen Fo­gel­klou som ett pro­blem.

– Nej, al­la po­li­tis­ka be­slut går att änd­ra på. Det är klart att det ser mörkt ut, men ba­ra för att man tror att hop­pet är ute kan man in­te ge upp. Då skul­le vårt par­ti ha gett upp för länge se­dan.

Vill ska­pa för­ut­sätt­ning­ar

Men Fo­gel­klou tror in­te att man rös­tar på Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na ba­ra för att man är emot Väst­län­ken.

Rös­ter­na kom­mer från dem som de­lar par­ti­ets verk­lig­hets­bild och för ho­nom är den tyd­lig: Gö­te­borg är en av

Sve­ri­ges mest seg­re­ge­ra­de stä­der, ut­bild­ning­en för unga blir allt säm­re och otrygg­he­ten är jät­tes­tor. De sär­skilt ut­sat­ta om­rå­de­na är många och tig­gar­na finns över­allt.

– Den verk­lig­hets­bil­den de­lar många. Vi mås­te ska­pa för­ut­sätt­ning­ar så att män­ni­skor kan ut­nytt­ja sin po­ten­ti­al. För att öka trygg­he­ten vill vi se fler över­vak­nings­ka­me­ror och när det gäl­ler kri­mi­na­li­te­ten vill vi ha fler ord­nings­vak­ter. Vi kan ha jour­dom­sto­lar. Och tig­ge­ri ska för­bju­das.

Det var Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­nas verk­lig­hets­bild och vil­jan att för­änd­ra som loc­ka­de Jör­gen Fo­gel­klou till par­ti­et för åt­ta år se­dan. Han bör­ja­de som gra­fisk form­gi­va­re men slu­ta­de som ord­fö­ran­de för par­ti­et i Gö­te­borg ef­ter att ha åkt på rikstur­né med par­ti­le­da­re Jim­mie Åkes­son in­för va­let 2014.

Men trots att han i det här kom­mu­nal­va­let har förstap­lat­sen på par­ti­ets val­se­del sit­ter han i nu­lä­get in­te i mak­tens kor­ri­do­rer.

Fo­gel­klou fick spar­ken

Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­nas kom­mu­nal­råd i Gö­te­borg är nu­me­ra vil­de; Lars Hans­son ute­slöts ur par­ti­et i bör­jan av året ef­ter fle­ra plum­pa ut­ta­lan­den, strax ef­ter att han spar­kat Fo­gel­klou från tjäns­ten som po­li­tisk sek­re­te­ra­re.

– Hur vi han­te­rar kri­ser ty­der på att vi in­te har sam­ma mog­nad som öv­ri­ga par­ti­er. Vi har vux­it jät­te­snabbt så den or­ga­ni­sa­to­ris­ka ut­veck­ling­en har in­te hängt med. Det som har hänt har hänt, mig på­ver­kar det in­te läng­re.

Han har lätt för att ska­ka av sig ne­ga­ti­va åsik­ter. Dess­utom tyc­ker han att sam- hälls­de­bat­ten har svängt på se­na­re tid, till Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­nas för­del. And­ra par­ti­er rös­tar för­vis­so fort­fa­ran­de nej till de­ras för­slag, ing­et par­ti i Gö­te­borg vill öp­pet sam­ar­be­ta, men det hän­der att and­ra par­ti­er gör Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­nas frå­gor till si­na. Ka­me­raö­ver­vak­ning och tig­ge­ri­för­bud är två ex­em­pel.

– Där är väl så ett li­tet op­po­si­tions­par­ti får be­dri­va sin po­li­tik, sä­ger han och ryc­ker på ax­lar­na.

Vatt­net har dra­git sig ut i vi­ken och Jör­gen Fo­gel­klou hutt­rar där han står i den blö­ta san­den på stran­den.

Han nic­kar mot mo­dul­byg­get.

– Mo­dul­byg­ge­na lyc­ka­des vi stop­pa än­då, sä­ger han.

– Att det här blir av ser jag som ett miss­lyc­kan­de för Gö­te­borgs stad. Men Askims­ba­det är ett bra stäl­le än­då.

BARNDOMENS BAD­PLATS. Jör­gen Fo­gel­klou ser Askims­ba­det för­änd­ras. Nu byggs ett mo­dul­bo­en­de för ny­an­län­da in­till. Men Sve­ri­ge-de­mo­kra­ter­nas topp­namn vill främst ri­va pla­ner­na på Väst­län­ken.

FO­TO: MARKUS ANDERSSON

Kol­lek­tiv­tra­fik Sys­sel­sätt­ning Mil­jö Jäm­ställd­het Bostads­brist Bygg­pro­jekt Brotts­lig­het So­ci­alt skydds­nät Vård och om­sorg Se­gre­ga­tion/Integ­ra­tion För­sko­la/sko­la

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.