Kör­fält stängs av på Älvbron

Bil- och cy­kel­tra­fik från fast­lan­det till Hi­sing­en får knô ihop sig i någ­ra år. Nu på­bör­jas näm­li­gen pål­ning för ett nytt bro­stöd till den kom­man­de Hi­sings­bron.

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - Sidan 1 - Li­na Pers­son li­na.pers­son@go­te­borg­di­rekt.se

I veckan på­bör­ja­des pål­nings­ar­be­ten där Gö­taälv­bron och den kom­man­de Hi­sings­bron kor­sas. För att gå­en­de och cy­klis­ter ska hål­la till­räck­ligt av­stånd till ar­bets­for­don styrs tra­fi­ken om.

– Det hand­lar om sä­ker­het. Man kom­mer att bå­de schak­ta ut och på­la vid de­lar av den be­fint­li­ga gång- och cy­kel­ba­nan så då flyt­tar vi gång- och cy­kel­tra­fi­ken för att hål­la sä­ker­hets­av­stånd, sä­ger Jo­han Pers­son, tra­fi­kin­gen­jör i pro­jekt Hi­sings­bron.

Mins­ka­de tra­fik­flö­den

Gång- och cy­kel­ba­nan flyt­tas in på det öst­ra bil­kör­fäl­tet i 150 me­ter och leds se­dan till­ba­ka till den or­di­na­rie gångoch cy­kel­ba­nan.

Det på­ver­kar ock­så bil­tra­fi­ken på väg till Hi­sing­en som un­der 150 me­ter slu­tet av bron får sam­sas i ett kör­fält un­der den tid som gå­en­de och cy­klis­ter för­fo­gar över det and­ra kör­fäl­tet.

Kol­lek­tiv­tra­fi­ken på­ver­kas in­te alls. Och Jo­han Pers­son tror in­te hel­ler att tra­fi­kom­lägg­ning­en kom­mer att få någ­ra stör­re kon­se­kven­ser för de som går, cyklar el­ler kör bil över bron

– När det gäl­ler den van­li­ga bil­tra­fi­ken har vi sett mins­ka­de tra­fik­flö­den mot Hi­sing­en jäm­fört med in­nan vi bör­ja­de byg­ga bron, sä­ger han. Tra­fi­kom­lägg­ning­en ska fun­ka med de tra­fik­flö­den som är där idag.

Klart 2020

Pla­nen är att Hi­sings­bron, en öpp­nings­bar lyft­bro, ska er­sät­ta Gö­taälv­bron om ett par år. 2020 pla­ne­ras bil­tra­fi­ken släp­pas på och året där­på, när Gö­te­borg fi­rar 400 år som stad, ska ock­så kol­lek­tiv­tra­fi­ken få till­trä­de till bron.

Om fy­ra vec­kor kom­mer pål­ning­en va­ra så långt gång­en att gå­en­de kan flyt­ta till­ba­ka till den gam­la gång- och cy­kel­ba­nan som dock får en sma­la­re pas­sage.

– Så kom­mer det att va­ra fram till Hi­sings­bron är klar och tra­fi­ken slus­sas över, sä­ger Jo­han Pers­son.

FO­TO: GÖ­TE­BORGS STAD OCH MOSTPHOTOS

KNÔ IHOP ER. Två kör­fält blir ett tills Hi­sings­bron är klar om två år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.