Par­ke­ring & buss i sam­ma app

Be­ta­la buss­re­san i pap­pen el­ler när du kö­per en bio­bil­jett. Lå­ter det smi­digt? Nu test­kör Väst­tra­fik en ny tjänst som ska un­der­lät­ta för re­se­nä­rer­na i kol­lek­tiv­tra­fi­ken.

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - Sidan 1 - Li­na Isaks­son 0736201459 li­na.isaks­son@go­te­borg­di­rekt.se

Väst­tra­fik och Gö­te­borgs Stads Par­ke­ring vill upp­munt­ra till ett mer håll­bart re­san­de. Nu tes­tas en ny tjänst som ska gö­ra det enkla­re för re­se­nä­rer­na att ta bi­len en del av re­san och se­dan fort­sät­ta med kol­lek­tiv­tra­fi­ken. Tan­ken är att det ska bli smi­di­ga­re att kom­bi­ne­ra oli­ka färd­sätt.

– Kan vi sän­ka trös­keln ge­nom att lå­ta vå­ra tjäns­ter va­ra till­gäng­li­ga på fler plat­ser så är jag helt över­ty­gad om av att vi sän­ker trös­keln till kol­lek­tivt re­san­de, sä­ger Lars Back­ström, vd på Väst­tra­fik.

Un­der en fy­ra vec­kor lång test­pe­ri­od får 450 ut­val­da bi­lis­ter möj­lig­het att tes­ta den nya tjäns­ten. Det in­ne­bär att vis­sa bi­lis­ter som i dag an­vän­der ap­pen Par­ke­ring Gö­te­borg för att be­ta­la sin par­ke­ring även kom­mer kun­na kö­pa en Väst­tra­fik­bil­jett med sam­ma app.

– Vi vill lå­ta kun­den va­ra kvar på sam­ma stäl­le och kun­na väl­ja en re­sa där. Det gör det myc­ket enkla­re än att kö­pa en bil­jett se­pa­rat.

Väst­tra­fik hop­pas på fler sam­ar­be­ten av den här ty­pen.

– För­hopp­ning­en är att när du kö­per en bio­bil­jett el­ler ett åk­band på Li­se­berg, kan vi sam­ti­digt er­bju­da en en­kel och smart lös­ning att ta sig till el­ler från med kol­lek­tiv­tra­fi­ken, sä­ger Lars Back­ström.

Var­för tror ni att folk hell­re väl­jer buss än bil ba­ra för att det blir enkla­re att kö­pa bil­jet­ten?

– Med en ökad till­gäng­lig­het så är vi över­ty­ga­de om att fler får upp ögo­nen för kol­lek­tiv­tra­fi­ken. Och om med­ve­ten­he­ten ökar tror jag att chan­ser­na är sto­ra att fler fak­tiskt kom­mer att väl­ja bus­sen ibland.

FO­TO: LI­NA ISAKS­SON/EDDIE LÖTHMAN

TESTKÖRS. Ny tjänst gör det möj­ligt att be­ta­la par­ke­ring och buss­bil­jett i sam­ma app. Väst­tra­fiks vd Lars Back­ström, hop­pas på fler lik­nan­de sam­ar­be­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.