Grö­na Gö­te­borg i världs­topp

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - Sidan 1 - Li­na Isaks­son li­na.isaks­son@go­te­borg­di­rekt.se

Gö­te­borg ham­nar på en fjärde plats när de grö­nas­te stä­der­na i värl­den har ut­setts. Ing­en an­nan svensk stad top­par lis­tan som är ba­se­rad på re­se­bo­la­get Tra­velBirds Grö­na Stä­der In­dex.

Gö­te­borg ran­kas som fjärde grö­nas­te sta­den i värl­den av re­se­fö­re­ta­get TravelBird, Grö­na Stä­der In­dex 2018.

– Många po­pu­lä­ra stä­der runt om i värl­den har gjort be­ty­dan­de fram­steg ge­nom att bå­de be­va­ra och till­ver­ka grö­na om­rå­den, sä­ger Fio­na Van­der­broeck, Chi­ef Tra­vel­ler Of­fi­cer på TravelBird i ett press­med­de­lan­de.

– Med det­ta in­dex vill vi in­spi­re­ra re­se­nä­rer att se stads­re­sor från ett an­nat per­spek­tiv – ge­nom att ta del av na­tu­ren och sam­ti­digt nju­ta av kul­tu­ren och liv­lig­he­ten i sta­den, som de of­ta le­tar ef­ter un­der en stads­re­sa.

50 hand­ploc­ka­de stä­der

Re­sul­ta­tet är ba­se­rat på en jäm­fö­rel­se mel­lan de störs­ta OECD- län­der­na och 50 hand­ploc­ka­de stä­der, med fo­kus på fram­stå­en­de tu­rist­mål.

För var­je plats har man tit­tat på grönt ut­rym­me ut­i­från tre per­spek­tiv- na­tur­ligt, konst­gjort och livs­me­dels­pro­duk­tion.

Man jäm­för­de även mäng­den av oli­ka ty­per av gröns­ka som skogs­mark, par­ker, of­fent­li­ga träd­går­dar, golf­ba­nor, frukt­träd­går­dar, vin­går­dar och bond­går­dar.

314 kvadrat gröny­ta var

Re­sul­ta­tet vi­sar bland an­nat hur många kvadrat­me­ter av park­om­rå­de el­ler skogs­mark var­je stad har för var­je in­vå­na­re. Gö­te­bor­gar­na har upp­åt 314 kvadrat­me­ter gröny­ta per per­son att rö­ra sig i.

I vin­narsta­den Reyk­ja­vik har var­je in­vå­na­re till­gång till 411 eg­na kvadrat­me­ter.

Stock­holm ran­kas som 25:e grö­nas­te sta­den med 70 kvadrat­me­ter per per­son.

På sistap­lats ham­nar To­kyo i Ja­pan med ba­ra 4 kvadrat­me­ter gröns­ka per per­son.

Med det­ta in­dex vill vi in­spi­re­ra att se stads­re­sor från ett an­nat per­spek­tiv.

FO­TO: MOSTPHOTOS

FJÄRDE GRÖNAST. Gö­te­borg ran­kas som fjärde grö­nas­te sta­den i värl­den en­ligt re­se­bo­la­get Travelbird.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.