Ska du de­mon­stre­ra förs­ta maj?

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - Hej Göteborg -

Lou­i­se Pet­ters­son, 69, Lin­nésta­den:

– Det ha­de jag gjort om jag kun­nat, men har två fö­del­se­da­gar att fi­ra. Det är tra­di­tion hem­i­från att de­mon­stre­ra.

Kar­zan Per­dawi­di, 39 år, i Ang­e­red cent­rum:

– Ja, det ska jag gö­ra även om jag in­te tror att det för­änd­rar så myc­ket. Det är mest för att det är tra­di­tion och för mitt sam­ve­tes skull.

Ann So­fi Olaus­son, 45 år, Bräc­ke:

– Nej, det ska jag in­te. Jag bru­kar in­te de­mon­stre­ra förs­ta maj. Jag ska va­ra med min fa­milj istäl­let och nju­ta av att va­ra le­dig med dem.

Mat­ti He­is­ka­nen, 62, Ha­ga:

– Nej, det hör ung­do­men till. Jag har and­ra sätt att vi­sa vad jag tyc­ker, fo­rum i so­ci­a­la me­di­er till ex­em­pel. Jag brin­ner för frå­gor om pen­sio­nä­rer, sjuk­vård och integ­ra­tion.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.