Gör in­te som jag med das­set – el­da för­sik­tigt

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - Hej Göteborg - JOAKIM FRANSSON Chefre­dak­tör Pra­ta med mig! joakim.fransson @go­te­borg­di­rekt.se

Un­der min kon­va­le­scens skrev Mag­nus Jo­hans­son här en väl­digt un­der­hål­lan­de histo­ria med an­led­ning av att det var dags att tän­da påsk­bra­sor. Nu lac­kar det mot årets and­ra sto­ra lun­tar­hög­tid, Val­borg, och då vill jag ju in­te va­ra säm­re än att jag minns en av min barn­doms bätt­re brän­der.

Det var som­ma­ren 1973, jag var sju år fyll­da och fann mig va­ra som­mar­barn hos en bon­de i Små­land. Det var en syn­ner­li­gen het som­mar och vat­ten var en brist­va­ra. Nu var det ing­et jag tänk­te myc­ket på där jag satt på det otro­ligt vac­kert ut­smyc­ka­de och rym­li­ga ute­das­set. Dass å dass, för­res­ten.

”Dass” gjor­de knap­past den­na bygg­nad rätt­vi­sa. Hu­set var sä­kert 20 kvadrat, vac­kert ut­smyc­kat med snic­kargläd­je och tav­lor och påmin­de när­mast om ett lust­hus med he­la fy­ra sit­sar, så att he­la fa­mil­jen kun­de kla­ra av si­na mag­be­styr på en och sam­ma gång.

Ni har sä­kert re­dan anat att det på går­den sak­na­des rin­nan­de vat­ten. Så ock­så el. Det kun­de fort­fa­ran­de va­ra så på lan­det för snart fem­tio år se­dan. Tvät­ta­de sig gjor­de man istäl­let i ett fat med till­hö­ran­de vat­ten­kan­na och mör­ka kväl­lar lys­tes upp med hjälp av ste­a­rin­ljus i en vac­ker kan­de­la­ber. Jag lär­de mig myc­ket hos bon­den den där som­ma­ren. Ett av de mest be­stå­en­de min­ne­na är att där det finns bajs i tun­nor finns det ock­så me­tang­as. Samt att to­a­pap­per brin­ner väl­digt bra he­ta som­mar­da­gar. Tänd­sticks­as­kar på bord är en loc­kel­se för sju­å­ring­ar och jag tänk­te att om jag kas­tar dom tän­da stic­kor­na i hå­let så släc­ker allt kiss dem ef­ter att jag fått se dem brin­na. Men så var det ju det där med ga­sen. Jag vill min­nas att det räck­te med två tänd­stic­kor och 30 se­kun­der in­nan he­la hu­set var över­tänt. Jag fick rätt myc­ket stryk av bon­den den da­gen. Men jag är än i dag osä­ker på om det var på grund av det just ned­brun­na das­set el­ler om det var för att jag ti­di­ga­re un­der da­gen torr­lagt brun­nen som kanske skul­le kun­nat räd­da das­set. El­ler var det det där med de två kor­na som fick av­li­vas som följd av att jag torr­la­de sam­ma brunn. Men det är en an­nan histo­ria... El­da för­sik­tigt i Val­borg!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.