S-löf­tet: 60 000 bo­stä­der på tio år

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - Nyheter -

So­ci­al­de­mo­kra­ter­na i Gö­te­borg pre­sen­te­rar i mån­dags si­na löf­ten in­för hös­tens kom­mu­nal­val.

Ett av des­sa är att det ska byg­gas minst 60 000 nya bo­stä­der un­der tio år, varav 30 000 ska va­ra hy­res­rät­ter. Par­ti­et pe­kar på att bo­stads­bris­ten är ett pro­blem som drab­bar många, in­te minst unga och lå­gin­komst­ta­ga­re.

– Vi ska knäc­ka bo­stads­bris­ten, al­la gö­te­bor­ga­re oav­sett stor­lek på plån­bok har rätt till en bra bo­stad. Vi kan ald­rig ha läg­re am­bi­tio­ner än gö­te­bor­gar­nas verk­li­ga be­hov, sä­ger An­na Jo­hans­son (S), par­ti­di­strik­tets ord­fö­ran­de i ett press­med­de­lan­de.

Pa­ri­tet vill även pri­o­ri­te­ra trygg­het, väl­färd och integ­ra­tion för gö­te­bor­gar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.