Ma­te­ri­a­let tog slut på ka­ta­stro­föv­ning

Den sto­ra ka­ta­stro­föv­ning­en på Sahl­grens­kas uni­ver­si­tets­sjuk­hus blot­ta­de fle­ra bris­ter om Gö­te­borg blir ut­satt för ex­em­pel­vis ett terror­dåd. Bland an­nat tog för­bruk­nings­ma­te­ri­al slut.

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - Sidan 1 - Johanna Roos johanna.roos@go­te­borg­di­rekt.se

En förs­ta ut­vär­de­ring av ka­ta­stro­föv­ning­en som Sahl­grens­ka Uni­ver­si­tets­sjuk­hu­set och För­svars­me­di­cin­cent­rum ge­nom­för­de den 12 april vi­sa­de att sjuk­vår­den har bris­ter gäl­lan­de bland an­nat ma­te­ri­al, som kan bli ett pro­blem vid ex­em­pel­vis en ter­ror­at­tack.

Den 12 april ge­nom­för­des Liv, en av de störs­ta ka­ta­stro­föv­ning­ar­na i Sve­ri­ge i mo­dern tid.

Öv­ning­en bör­ja­de med en si­mu­le­rad ter­ror­at­tack vid Gö­te­borgs gar­ni­son på Kä­ring­ber­get.

Ett hund­ra­tal per­so­ner age­ra­de ska­da­de och trans­por­te­ra­des med mi­li­tä­ra he­li­kopt­rar och for­don till Sahl­grens­kas akutin­tag.

Brist på ma­te­ri­al

– Syf­tet med öv­ning­en var att knäc­ka aku­ten och se var grän­sen går om en lik­nan­de ka­ta­strof skul­le in­träf­fa, sä­ger Eva- Co­ri­na Ca­ra­gou­nis, vår­den­hets­ö­ver­läka­re för trau­ma på Ki­rurg­kli­ni­ken.

Ef­ter en förs­ta ut­vär­de- ring kon­sta­te­rar sjuk­hu­set att man ge­ne­rellt ha­de kla­rar att ta hand om al­la 100 ska­da­de, men en mer de­tal­je­rad rap­port kan drö­ja fram till hös­ten.

”Dag­tid inga pro­blem”

– Vi ha­de brist på vis­sa för­bruk­nings­ma­te­ri­al på akut­mot­tag­ning­en, som om­lägg­ning­ar, drä­ne­rings­slang­ar och ob­ser­va­tions­ut­rust­ning. Vi fick även slut på bår­vag­nar, men då ha­de vi ta­git bort för de rik­ti­ga pa­ti­en­ter­na den här da­gen.

Per­so­nal­re­sur­ser­na kan man, så här långt, kon­sta­te­ra var till­räck­li­ga.

Skul­le man kla­ra av att han­te­ra en ka­ta­strof av den här stor­le­ken?

– Dag­tid ha­de det in­te va­rit nå­got pro­blem. Nat­te­tid ha­de det va­rit ett stör­re pro­blem, det be­ror på hur stor för­var­ning man skul­le få för att hin­na kal­la in per­so­nal.

Men skul­le man kun­na kla­ra två­hund­ra ska­da­de?

– Det kan jag in­te ut­ta­la mig om för­rän allt är fär­digräk­nat.

FO­TO: SAHL­GRENS­KA

ÖV­NING. Eva-Co­ri­na Ca­ra­gou­nis, vår­den­hets­ö­ver­läka­re för trau­ma på Ki­rurg­kli­ni­ken, un­der ka­ta­stro­föv­ning­en den 12 april, längst fram i bild.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.