TRÖTT PÅ DI­NA KLÄ­DER? DE LÅNAR UT NYA!

Askims­fö­re­ta­gar­na Mad­lén Fon­dén och Da­ni­el­la Le­ti­ca star­ta­de kläd­pre­nu­me­ra­tion för ett mer håll­bart kon­su­me­ran­de.

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - Sidan 1 - Gabri­el Tju­lan­der gabri­el.tju­lan­der@go­te­borg­di­rekt.se

– Vi har haft tu­sen oli­ka, då­li­ga, idéer in­nan vi kom fram till att det var det här vi skul­le gö­ra, sä­ger Mad­lén Fon­dén.

I mars star­ta­des fö­re­ta­get So­met­hing Bor­ro­wed upp med kon­tor i Si­sjön – men af­färsidén har le­gat och grott än­da se­dan i sep­tem­ber 2016.

Da­ni­el­la Le­ti­ca och Mad­lén Fon­déns verk­sam­het byg­ger på att du som kund pre­nu­me­re­rar på klä­der som du an­vän­der en tid och se­dan skic­kar till­ba­ka när du får näs­ta ladd­ning klä­der.

– Det är ett en­kelt sätt att ut­vid­ga din gar­de­rob på ett mer håll­bart sätt, sä­ger Da­ni­el­la Le­ti­ca

Bå­da möt­tes på sam­ma ut­bild­ning. De märk­te snabbt att de job­ba­de väl­digt bra ihop och be­slöt sig för att star­ta nå­got till­sam­mans.

Kom­plet­te­rar varand­ra

– Då Da­ni­el­la se­na­re bör­ja­de plug­ga på tex­til­hög­sko­lan och jag på ent­re­pre­nörs­ut­bild­ning­en på Chal­mers kän­de vi att vi skul­le kun­na kom­plet­te­ra varand­ra väl­digt bra, sä­ger Mad­lén.

Trots att det in­te var län­ge­se­dan de star­ta­de upp går de­ras af­färsidé re­dan bra men ex­akt hur många pre­nu­me­ran­ter de fått så här långt vill de in­te av­slö­ja.

– Det är många som är ny­fik­na på hur många kun­der vi har fått se­dan lan­se­ring­en, men vi har valt att hål­la li­te på den siffran till en bör­jan, sä­ger Mad­lén.

”Job­bar med in­flu­encers”

Håll­bar­hets­tän­ket är en vik­tig del i af­färsidén – från kun­den till de­ras sam­ar­bets­part­ners. Men att hit­ta kläd­fö­re­ta­gen som vill sam­ver­ka är in­te det lät­tas­te.

– Det är in­te all­tid så lätt. Kläd­fö­re­ta­gen som re­dan job­bar myc­ket med håll­bar­het är of­ta väl­digt en­tu­si­as­tis­ka när vi hör av oss. Men de sto­ra mo­deked­jor­na kan va­ra li­te tvek­sam­ma. Myc­ket för att de kanske in­te vet var de­ras klä­der kom­mer ham­na och för att de kanske har svårt att se om vi kon­ku­re­rar med dem el­ler kom­plet­te­rar dem, för­kla­rar Mad­lén.

Hon och Da­ni­el­la är säk­ra på att de­ras kon­cept kom­mer att växa och de sat­sar nu hårt för att mark­nads­fö­ra sin idé ge­nom Fa­ce­book och Instagram. Ny­li­gen blev de om­nämn­da på Ca­ro­li­na Gyn­nings blogg.

– Vi job­bar myc­ket med in­flu­encers för vi tror att det här är en så pass ny grej att man be­hö­ver få det re­kom­men­de­rat av en vän el­ler fö­re­bild för att vå­ga tes­ta, sä­ger Da­ni­el­la.

De som job­bar med håll­bar­het är en­tu­si­as­tis­ka. De sto­ra mo­deked­jor­na kan va­ra tvek­sam­ma.

BLOGG. Ca­ro­li­na Gyn­ning.

FO­TO: GABRI­EL TJU­LAN­DER

NY AF­FÄRSIDÉ. Da­ni­el­la Le­ti­ca och Med­lén Fon­dén har star­tat tjäns­ten där du pre­nu­me­re­rar på klä­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.