Ny båt­lin­je till Hönö

Sex gla­da jazz­ma­tro­ser på hal is? Nja. Far­tyg 6 lå­ter sig in­te ring­as in så lätt. Med al­bu­met ”Allt fal­ler” fam­nar ban­det det mesta.

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - Sidan 1 - Kai Mar­tin ka­i­mar­tin@go­te­borg­di­rekt.se

Far­tyg 6 är jazz­sex­tet­ten från be­står av li­ka de­lar mu­si­ker bo­en­de i Gö­te­borg och Stock­holm.

Vi om­vä­gar och folk­hög­sko­lor blev de sex en or­kes­ter för snart fy­ra år se­dan.

– Da­ni­el (Gart­hon) och jag flyt­ta­de till Gö­te­borg och bil­da­de en duo när jag kän­de att jag vil­le ha en sex­tett, sä­ger sång­ers­kan och text- för­fat­ta­ren Matilda An­ders­son.

Önsk­ning­ar­na gick i upp­fyl­lel­se där av­stån­det mel­lan mu­si­ker­na sak­na­de be­ty­del­se, det var mu­si­ken som skul­le för­e­na dem.

– Jo, vi var ut­sprid­da. Men jag fick spe­la med mi­na fa­vo­rit­mu­si­ker, sä­ger Matilda An­ders­son.

– När vi bör­ja­de var det kom­po­si­tio­ner ba­se­ra­de på mi­na dik­ter. Da­ni­el och jag skrev var si­na lå­tar. Nu pre­sen­te­rar vi mer fär­di­ga idéer för en pro­cess som he­la ban­det är del­ak­tigt i.

Far­tyg 6: s jazz spän­ner över myc­ket, från star­ka me- lo­di­er till re­na im­pro­vi­sa­tio­ner, från tyst­nad till starkt.

– Vi tyc­ker det är kul att le­ka med så­dant som stic­ker ut. Tyst­na­den är spän­nan­de att lad­da med. Pre­cis som dy­na­mi­ken. Vi gil­lar att blan­da ut­tryck, för­kla­rar Matilda An­ders­son.

Ny­li­gen ha­de Far­tyg 6 re­le­a­se på al­bu­met ”Allt fal­ler” på Ne­fer­ti­ti i Gö­te­borg.

Nu vän­tar en tur­né som tar sex­tet­ten från Lund i sö­der längs med väst­kus­ten upp till Oslo och Kristi­an­sand för att av­slu­ta med en fi­nal i Stock­holm.

FO­TO: JO­HAN­NES BER­GIL

VILL BRY­TA NY IS. Far­tyg 6 är re­do för nya jaz­zi­ga och mu­si­ka­lis­ka pi­ru­et­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.