Konsument Gö­te­borg om flyg­bil­jet­ter

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - Sidan 1 - re­dak­tion@go­te­borg­di­rekt.se

Hur kan bout­re­da­ren ha lagt 22 tim­mars ar­be­te?

Frå­ga: Vår mor­bror gick bort i au­gusti 2017. Han ef­ter­läm­na­de ett tes­ta­men­te, och en bout­red­nings­man ut­sågs att för­rät­ta kvar­lå­ten­ska­pen. Vår mor­bror led av de­mens, och ha­de där­för en god man som såg över hans eko­no­mi un­der 3–4 år. Den go­de man­nen över­läm­na­de al­la upp­gif­ter till bout­red­nings­man­nen, som i sin tur själv be­kräf­tat att det var en tyd­lig över­läm­ning.

I ok­to­ber 2017 över­läm­na­de han ett för­slag till oss, då stod ar­vo­det för bout­red­nings­man­nen på 12 000 kro­nor. När fak­tu­ran dök upp nu i mars, vi­sar det sig att bout­red­nings­man­nen ta­git 52 000 kro­nor för sitt ar­be­te. 1850 kro­nor per tim­me plus moms, vil­ket skul­le in­ne­bä­ra 22 tim­mars ar­be­te med det­ta. Han har ploc­kat ut tre klump­sum­mor, ut­an att re­do­vi­sa vad han lagt des­sa tim­mar på.

Vi kan in­te för­stå hur pri­set gått från 12 000 till 52 000. Vi krä­ver att han re­do­vi­sar en tids­spe­ci­fi­ka­tion så att vi kan ta ställ­ning till om det­ta är rim­ligt men det väg­rar bout­red­nings­man­nen att ge oss. Han sä­ger att en spe­ci­fi­ce­ring skul­le kos­ta oss yt­ter­li­ga­re 2000 kro­nor.

Svar: Bout­red­nings­man­nen är bun­den av den pris­upp­gift på 12 000 kro­nor som läm­na­des i för­sla­get. Den­na sum­ma får ba­ra över­sti­gas med 15 pro­cent och för att har rätt till det så mås­te de be­vi­sa att det har kostat mer att ut­fö­ra upp­dra­get. Ni har ock­så rätt att få spe­ci­fi­ce­rad räk­ning. Räk­ning­en ska gö­ra det möj­ligt för er att be­dö­ma det ut­för­da ar­be­tets art och om­fatt­ning.

I ert fall har den spe­ci­fi­ce­ra­de räk­ning­en mind­re be­ty­del­se ef­tersom ni fått en un­ge­fär­lig pris­upp­gift men ni har än­då rätt att få en ut­an ex­tra kost­nad.

Jag tyc­ker att ni ska be­ta­la 12 000 kro­nor plus 1 800 (15 pre­cent av 12 000) allt­så 13 800 och be­stri­da re­s­te­ran­de del av fak­tu­ran. Be­strid via e-post så du kan be­vi­sa att du be­stri­dit. Med­de­lan­det ska in­ne­hål­la di­na kon­takt­upp­gif­ter, da­tum på fak­tu­ran, fak­tu­ra­num­mer och be­lopp. Ange vil­ket be­lopp av den to­ta­la sum­man som du an­ser va­ra fel­ak­tig och var­för du an­ser att du in­te ska be­hö­va be­ta­la den de­len.

Flyg­bo­la­gen re­gle­ras in­te av by­tes­rätt vid bil­jett­köp

Frå­ga: Jag köp­te en flyg­bil­jett till Ka­na­da på nä­tet för ett tag se­dan. Re­dan da­gen ef­ter kom jag på att jag lo­vat att gö­ra en sak på job­bet som jag in­te kan de­le­ge­ra el­ler änd­ra da­tum på.

Jag kan allt­så in­te åka den da­gen jag bo­kat. Ef­tersom jag kom på det väl­digt snabbt ef­ter det att jag bo­kat så tänk­te jag att jag kun­de ut­nytt­ja min ång­er­rätt på 14 da­gar el­ler helt en­kelt ba­ra bo­ka om bil­jet­ten till da­gen ef­ter en­ligt by­tes­rät­ten.

När jag kon­tak­tar flyg­bo­la­get så väg­rar de att gå med på att änd­ra av­re­se­da­tum el­ler lå­ta mig ång­ra kö­pet. De häv­da­de att jag var­ken har by­tes- el­ler ång­er­rätt. Om jag vill re­sa en an­nan dag så får jag helt en­kelt lå­ta bil­jet­ten jag köpt brin­na in­ne och kö­pa en bil­jett till.

Kan det verk­li­gen va­ra på det­ta vis, man mås­te väl få lov att gö­ra nå­got li­tet miss­tag nå­gon gång?

Svar: Ty­värr har flyg­bo­la­get rätt i det­ta fall. För det förs­ta så är by­tes­rätt in­te re­gle­rat i lag ut­an ett fri­vil­ligt åta­gan­de som den som säl­jer nå­got kan an­vän­da sig av om den vill. Det är allt­så ing­en rät­tig­het som man kan krä­va. Du har rätt att av­bo­ka re­san men för att få till­ba­ka he­la bil­jett­pri­set ska det i så fall stå i av­tals­vill­ko­ren.

Står det in­te i vill­ko­ren har du en­dast rätt att få till­ba­ka flyg­skatt och even­tu­el­la av­gif­ter, flyg­bo­la­get har då rätt att ta ut en av­gift för att be­ta­la ut peng­ar­na. För det and­ra så är re­sor un­dan­tag­na från ång­er­rät­ten som an­nars gäl­ler när man hand­lar på nä­tet.

Ovan sag­da gäl­ler för bå­de re­sa och ho­tell som bo­kas på di­stans, allt­så till ex­em­pel på nä­tet. Så det gäl­ler att va­ra nog­grann när man pla­ne­rar och bo­kar sin re­sa och ho­tell så allt blir rätt från bör­jan.

Dä­re­mot så kan du ha av­be­ställ­nings­skydd i din hem­för­säk­ring el­ler kopp­lat till ditt bank­kort så det kan va­ra värt att kol­la upp i ditt fall.

Jag vill hä­va ett köp på en va­ra som har gått sön­der

Frå­ga: Var­för kan jag in­te hä­va ett köp di­rekt om en sak jag köpt har gått sön­der? Jag vill läm­na till­ba­ka den och få mi­na peng­ar till­ba­ka, jag vill in­te ha en la­gad va­ra.

Svar: Ut­gångs­punk­ten är att du och säl­ja­ren har ett av­tal. Det kon­su­ment­köpla­gen gör är att den ger säl­ja­ren chans att åt­gär­da felet.

Du är dock in­te skyl­dig att tå­la att det syns på va­ran att den är la­gad el­ler att lag­ning­en för­änd­ra nå­gon egen­skap, den ska allt­så va­ra i nyskick när du får till­ba­ka den.

Säl­ja­ren har två gång­er på sig att för­sö­ka åt­gär­da ett fel ge­nom re­pa­ra­tion el­ler att ge dig en an­nan va­ra, först ef­ter det har du rätt att krä­va peng­ar­na till­ba­ka.

FO­TO: MOSTPHOTOS

ING­EN ÅNG­ER­RÄTT. La­gen om­fat­tar in­te flyg­bil­jet­ter, så se till att all­tid bo­ka rätt da­tum.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.