Ibland är jag bor­garsvin – och kom­mu­nist

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - Hej Goteborg - JO­A­KIM FRANS­SON Chefre­dak­tör Pra­ta med mig! jo­a­kim.frans­son @go­te­borg­di­rekt.se

För­u­tom att lä­sa al­la re­dak­tio­nel­la tex­ter som vi pub­li­ce­rar i tid­ning­en in­går ock­så i mitt jobb som an­sva­rig ut­gi­va­re att grans­ka samt­li­ga an­non­ser. Där är det of­tast ogrun­da­de på­stå­en­den att fö­re­tag X har bäs­ta ox­fi­lén el­ler att fir­ma Z har de mest nöj­da kun­der­na i he­la värl­den som be­hö­ver kor­ri­ge­ras.

Utö­ver det har vi inga syn­punk­ter på vem som an­non­se­rar i vår tid­ning. Det har vi en kom­pe­tent an­nons­av­del­ning som skö­ter om me­dan vi har fullt upp att le­ta fram och skri­va om de ny­he­ter vi tror att ni lä­sa­re ska va­ra in­tres­se­ra­de av.

Gö­te­borg Di­rekt en po­li­tisk obun­den tid­ning. Till ex­em­pel har den här spal­ten ing­en po­li­tisk färg och jag går ing­et par­tis el­ler or­ga­ni­sa­tions ären­den.

Det ver­kar gö­ra det ex­tra in­tres­sant för en del lä­sa­re som för­sö­ker ringa in vad jag – och tid­ning­en – står i oli­ka frå­gor. An­vän­dan­det av or­det ”hen” och ar­tik­lar om Me­too-rö­rel­sen räc­ker för att bli kal­lad för ett ”väns­tervri­det kom­mu­nist­svin” me­dan ett kå­se­ri om fart­då­rar på cy­kel pla­ce­rar mig i fac­ket ”bil­kra­ma­re” och ”bor­garsvin”. Väst­län­ken ska vi in­te ta upp, där be­skylls jag av bå­da si­dor att gå den an­dres ären­den.

Nu är det valår och då är det ex­tra vik­tigt att för en an­sva­rig ut­gi­va­re på en po­li­tiskt obun­den tid­ning att grans­ka det vi pub­li­ce­rar. Där­för är jag glad då det står klart att så gott som samt­li­ga eta­ble­ra­de po­li­tis­ka par­ti­er som kan­di­de­rar till kom­mun­full­mäk­ti­ge vill va­ra an­nonskun­der hos Gö­te­borg Di­rekt. Jag tar det som ett kvit­to på att de – oav­sett par­ti­färg – ser oss som en tid­ning som rik­tar sig till AL­LA gö­te­bor­ga­re.

Att tac­ka nej till ett el­ler fle­ra par­ti­er för att jag per­son­li­gen in­te gil­lar de­ras po­li­tik är in­te ak­tu­ellt. Dä­re­mot stöd­jer vi här på tid­ning­en FN:s de­kla­ra­tion om att al­la män­ni­skor är li­ka myc­ket vär­da. Det spe­lar ing­en roll vad du har för re­li­gi­on, kön, sex­u­ell lägg­ning el­ler vil­ket land du kom­mer ifrån. Du har sam­ma rät­tig­he­ter oav­sett vil­ken färg du har på hu­den och oav­sett vil­ken funk­tions­va­ri­a­tion du har. Med det i min­net grans­kar vi al­la po­li­tis­ka an­non­ser in­nan vi lå­ter pub­li­ce­ra dem.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.