Ny för­valt­nings­di­rek­tör i Ma­jor­na-Linné

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - Nyheter -

Ma­jor­na-Linné får en ny för­valt­nings­di­rek­tör ef­ter som­ma­ren: Ma­ria Re­in­holds­son, ti­di­ga­re om­rå­des­chef inom Gö­te­borgs stad och se­nast kom­mun­chef i Strömstads kom­mun.

– Hen­nes mång­å­ri­ga bak­grund inom so­ci­al­tjäns­ten och hen­nes er­fa­ren­het av att le­da en hel kom­mun kom­mer att va­ra till stor nyt­ta för att ut­veck­la stads­de­len, sä­ger Bos­se Par­bring, nämn­dens ord­fö­ran­de.

– Det ska bli otro­ligt ro­ligt att åter­vän­da till Gö­te­borg. Sta­den är mitt i ett ut­veck­lings­ar­be­te som känns spän­nan­de och sti­mu­le­ran­de. Ma­jor­na-Lin­ne är en stads­del med re­sur­ser och ut­ma­ning­ar som en del av sta­dens hel­het, sä­ger Ma­ria Re­in­holds­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.