Ny tek­nik för­bätt­rar tu­mör­spår­ning

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - Nyheter -

I ons­dags in­vig­des en så kal­lad cyklo­tron på Sahl­grens­ka Uni­ver­si­tets­sjuk­hu­set. Det är en par­ti­ke­lac­ce­le­ra­tor och an­vänds i fram­ställ­ning­en av ra­di­o­ak­ti­va lä­ke­me­del som an­vänds som spåräm­ne.

– Spåräm­net sö­ker sig till spe­ci­fik väv­nad el­ler struk­tu­rer i krop­pen och an­vänds myc­ket för att se tu­mörak­ti­vi­tet. Cyklo­tro­nen ska ge bätt­re möj­lig­he­ter att di­a­gnos­ti­se­ra och väl­ja rätt be­hand­ling av tu­mö­rer, men kan ock­så an­vän­das inom neu­ro­lo­gi el­ler hjärt­sjuk­do­mar, sä­ger Ja­kobí­na Gré­tarsdottír, sjuk­hus­fy­si­ker på Sahl­grens­ka uni­ver­si­tets­sjuk­hu­set.

Äm­net går in­te att ha på la­ger och mås­te där­för pro­du­ce­ras där pa­ti­en­ten är.

FO­TO: JU­LIA AN­DERS­SON

AVAN­CE­RAD TEK­NIK. Cyklo­tro­nen som in­vig­des på Sahl­grens­ka i ons­dags.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.