Knö­lig som­mar i kol­lek­tiv­tra­fi­ken

Det grävs myc­ket i Gö­te­borg när sta­den ska ut­veck­las. Det på­ver­kar vägar­na och kol­lek­tiv­tra­fi­ken. Här är för­änd­ring­ar­na som Väst­tra­fik in­för när de går över till som­mar­ta­bell 18 ju­ni.

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - Göteborg - Li­na Isaks­son

GÖ­TE­BORG

När de sto­ra in­fra­struk­tur­pro­jek­ten drar igång i som­mar mås­te Väst­tra­fik in­fö­ra fle­ra för­änd­ring­ar i kol­lek­tiv­tra­fi­ken.

Un­der ti­den som ar­be­te på­går på Söd­ra Hamn­ga­tan och spår­vagnstra­fi­ken in­te kan pas­se­ra Sten­pi­ren kom­mer en gra­tis fär­je­lin­je sät­tas in till­fäl­ligt mel­lan Ro­senlund och Lind­hol­men.

Fär­je­lin­jen är tänkt att un­der­lät­ta för de re­se­nä­rer som bru­kar re­sa mel­lan Sten­pi­ren och Lind­hol­men.

En del av tra­fi­ken som tra­fi­ke­rar Nils Eric­son ter­mi­na­len kom­mer att flyt­tas till Åka­re­plat­sen.

Väst­tra­fiks som­mar­tid­ta­bell bör­jar gäl­la den 18 ju­ni. Det blir star­ten för de fles­ta sto­ra för­änd­ring­ar­na i kol­lek­tiv­tra­fi­ken.

FO­TO: TOMMY ALVEN

VAG­NEN VÄN­DER. Sten­pi­ren tra­fi­ke­ras in­te.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.