Väst­tra­fik: Stor på­ver­kan för bus­sar i som­mar

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - Göteborg -

Det kom­mer grä­vas ett schakt i Söd­ra Hamn­ga­tan, vil­ket gör att spår­vagnstra­fi­ken in­te tra­fi­ke­rar Sten­pi­ren un­der mel­lan den 18 ju­ni och 30 au­gusti. Spår­vagnstra­fi­ken leds om via Dom­kyr­kan.

Gö­ta­tun­neln blir en­kel­rik­tad, vil­ket in­ne­bär en ökad be­last­ning för väg­tra­fi­ken. Buss­lin­jer­na 90 och 91 vän­der vid en ny buss­håll­plats vid Järn­tor­get.

Även de ar­be­ten som görs kring cen­tra­len (Väst­län­ken cen­tra­len, Hi­sings­bron och ned­sänk­ning av E45) in­ne­bär ökad be­last­ning för väg­tra­fi­ken. Buss­lin­jer kom­mer att flyt­tas till nya Åka­re­plat­sen Re­se­cent­rum, för att av­las­ta tra­fi­ken vid Cen­tra­len och Nords­tan.

Ar­be­ten med tåg­spå­ren vid Olskro­ken in­ne­bär fle­ra pla­ne­ra­de av­stäng­ning­ar av tåg­tra­fi­ken och om­lägg­ning­ar av spår­vagnstra­fi­ken.

Om­bygg­na­tion av spår­vagns­håll­plat­sen Sving­eln görs för att ska­pa en bätt­re och säk­ra­re håll­plats. Det in­ne­bär till­fäl­li­ga pla­ne­ra­de av­stäng­ning­ar av spår­vagnstra­fi­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.