2016 gäs­ta­de Ola Sa­lo ”På spå­ret”. Det gav mu­si­ka­lisk ef­fekt när han nu ska gäs­ta Au­gusti­fa­mil­jen på Sto­ra Te­a­tern.

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - Göteborgshelg - Kai Mar­tin ka­i­mar­tin@go­te­borg­di­rekt.se

– Man kan väl sä­ga att i spå­ret av ”På spå­ret” upp­stod fler mö­ten med Au­gusti­fa­mil­jen, sä­ger Ola Sa­lo.

För det var i det po­pu­lä­ra pro­gram­met med hus­ban­det Au­gusti­fa­mil­jen som fort­satt tyc­ke upp­stod.

Ef­ter ett par gång­ers gäst­spel de se­nas­te åren är det dags igen. Den 9 maj kom­mer Ola Sa­lo att stå på scen på Sto­ra Te­a­terns scen med Au­gusti­fa­mil­jen, ett in­hopp som re­dan i för­väg bli­vit så po­pu­lärt att en ex­tra­kon­sert satts in 12 maj.

– Det blir näs­tan som en mi­ni­tur­né. Det ska bli kul och ban­det är enormt mu­si­ka­liskt kom­pe­ten­ta, sä­ger Ola Sa­lo.

– Det ska i syn­ner­het bli ro­ligt att få hänga med Syl­le på scen och lyf­ta fram ho­nom vid nå­got num­mer.

Jo, Ola Sa­lo syf­tar på sin for­ne the Ark­kol­le­ga, trum­mi­sen Syl­ve­s­ter Schle­gel.

Så räk­na med en el­ler an­nan the Ark­dänga blan­dat med di­ver­se and­ra ud­da co­vers.

– Det kom­mer bli be­hag­ligt för jag kan ju kli­va av ibland och lå­ta de and­ra sjunga, för det kla­rar de pre­cis li­ka bra, sä­ger han och av­slö­jar att i det ock­så kan bli nå­gon låt från ”Stjär­nor­nas stjär­na”.

– Ja, det är in­te omöj­ligt att det blir någ­ra av de lå­tar­na som jag har täv­lat med där.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.