Clan­de­s­ti­no har spi­kat späc­kat fes­ti­val­pro­gram

För 16:e gång­en hålls Clan­de­s­ti­no­fes­ti­va­len. Nu är ar­ran­gö­rer­na kla­ra med sitt späc­ka­de pro­gram. – Om det finns en högs­ta topp för mång­kul­tur så är det dit Clan­de­s­ti­no Fes­ti­val strä­var, sä­ger Alek­san­der Mot­tu­ri.

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - Göteborgshelg - Kai Mar­tin ka­i­mar­tin@go­te­borg­di­rekt.se

Årets upp­la­ga av Clan­de­s­ti­no­fes­ti­va­len hålls mel­lan 7 och 10 ju­ni. Den­na gång­en med ett an­tal ar­tis­ter som ald­rig ti­di­ga­re spe­lat i Sve­ri­ge.

Bland an­nat kom­mer Su­dan Ar­chi­ves, från Los Ang­e­les, att gö­ra sin Sve­ri­ge­de- but ef­ter att ti­di­ga­re ha gjort suc­cé på fes­ti­va­ler som Co­achel­la och South By Sout­hwest.

Ar­tis­ter­na Ou­mou Sang­aré från Ma­li, ni­ge­ri­ans­ke Seun Ku­ti och du­on Fa­ka från Syd­af­ri­ka är yt­ter­li­ga­re någ­ra av ar­tis­ter­na med världs­ryk­te som kom­mer för­gyl­la fes­ti­va­len.

Fes­ti­val­led­ning­en har pre­cis gjort klart pro­gram­met, som är om­fat­tan­de med mer än 20 pro­gram­punk­ter och med del­ta­ga­re från ett ti­o­tal län­der.

För­u­tom fes­ti­val­pass för samt­li­ga da­gar finns det ock­så möj­ligt att kö­pa en- dags­bil­jet­ter. Pro­gram­met kom­mer även in­ne­hål­la möj­lig­het till works­hops och fö­re­läs­ning­ar.

Fes­ti­va­lens hu­vud­sä­te är på Pus­ter­vik, men även Oce­a­nens scen kom­mer ut­nytt­jas.

– Med tan­ke på den tid vi le­ver känns det mer an­ge­lä­get än nå­gon­sin ti­di­ga­re att av­dra­ma­ti­se­ra det mång­kul­tu­rel­la i mot­sats till ten­den­sen att fram­stäl­la det som ett hot mot svensk­het, sä­ger Alek­san­der Mot­tu­ri, konst­när­lig le­da­re för fes­ti­va­len i ett press­med­de­lan­de.

FO­TO: FLORENT MAZZOLENI

KLAR FÖR FES­TI­VAL. Jo­ey le Sol­dat är en av de som gäs­tar fes­ti­va­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.