NATTSTÖKET FÖR­STÖR KYRKANS UTKIKSPLATS

Mast­hugg­s­kyr­kan loc­kar tu­ris­ter och gö­te­bor­ga­re för ut­sik­ten. Men när mörk­ret fal­ler blir det stö­kigt. ”En del vitt­nar nar­ko­ti­ka­han­del och hot­full stäm­ning,” sä­ger för­sam­lings­her­de Ma­ri­ka Palm­dahl.

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - Sidan 1 - Jo­han­na Roos jo­han­na.roos@go­te­borg­di­rekt.se

Folk står och ga­sar med si­na bi­lar in­till mu­ren så att sto­ra sten­block ram­lar ner i slän­ten.

MASTHUGGET Den klas­sis­ka ut­kiks­plat­sen vid Mast­hugg­s­kyr­kan loc­kar tu­ris­ter och gö­te­bor­ga­re.

Men det se­nas­te året har för­sam­ling­en märkt av ett ökat stök kring kyr­kan på kvälls- och nat­te­tid.

– Bo­en­de har re­a­ge­rat på att det sam­las väl­digt myc­ket bi­lar och spe­las hög mu­sik på kväl­lar och nät­ter. Man har även sett att det på­går nar­ko­ti­ka­han­del och en del vitt­nar om en hot­full stäm­ning, sä­ger Ma­ri­ka Palm­dahl, för­sam­lings­her­de i Mast­huggs för­sam­ling.

– En romsk fa­milj som bott i en hus­vagn på kyrkans om­rå­de har bli­vit om­ring­a­de och ho­ta­de. Folk står och ga­sar med si­na bi­lar in­till mu­ren så att sto­ra sten­block ram­lar ner i slän­ten.

Nu bju­der för­sam­ling­en in bo­en­de, po­lis, po­li­ti­ker och and­ra in­tres­se­ra­de till en med­bor­gar­di­a­log vid två till­fäl­len un­der maj.

– För­hopp­ning­en är att få till en di­a­log och kon­kre­ta för­slag på vad som be­hö­ver gö­ras. Vi vill ju att plat­sen ska fort­sät­ta va­ra en po­pu­lär mö­tes­plats, men den mås­te ock­så kän­nas trygg.

Ställts på sin spets

Ro­ber­to Tomé, kom­mun­po­lis i Ma­jor­na-Lin­né, de­lar lä­ges­bil­den men vill sam­ti­digt to­na ner oron.

– Det­ta är ett åter­kom­man­de pro­blem som nu ställts på sin spets. Det är myc­ket for­don och män­ni­skor i om­lopp och det ökar all­tid ris­ken för brotts­lig­het, men det är in­te mer nar­ko­ti­ka­han­del vid Mast­hugg­s­kyr­kan än på lik­nan­de sam­lings­punk­ter i stads­de­len.

Han me­nar att man från po­li­sens si­da gör vad man kan för att plat­sen ska bli tryg­ga­re.

– Vi fort­sät­ter med när­va­ron och syn­lig­he­ten, men vi kan ju in­te stå där jämt.

Vill be­grän­sa tra­fi­ken

Ma­ri­ka Palm­dahl sä­ger att ett al­ter­na­tiv skul­le va­ra att stänga av vägen vis­sa ti­der på dyg­net, nå­got som även Ro­ber­to Tomé tror skul­le mins­ka bu­set vid kyr­kan.

Det lig­ger även ett ak­tu­ellt gö­te­borgs­för­slag om att se över tra­fik­si­tu­a­tio­nen vid Stor­bac­ke­ga­tan. Där be­to­nas dock främst sä­ker­hets­ris­ken med det sto­ra an­ta­let tu­rist­bus­sar som tra­fi­ke­rar sträc­kan som­mar­tid.

Men en­ligt Carl Hen­riks­son, tra­fi­kin­gen­jör på Tra­fik­kon­to­ret som an­sva­rar för vägen finns inga pla­ner på att be­grän­sa tra­fi­ken.

– Det är en of­fent­lig plats som ska va­ra öp­pen för al­la i sta­den. Tra­fik­kon­to­ret be­hö­ver ta del av ett för­slag från po­li­sen in­nan vi kan ta ställ­ning till möj­lig­he­ten att ge­nom­fö­ra nå­gon form av för­bud mot mo­tor­tra­fik.

FO­TO: JO­HAN­NA ROOS

TRÖTT PÅ STÖ­KET. Ma­ri­ka Palm­dahl, för­sam­lings­her­de, vill vär­na Mast­hugg­s­kyr­kan som en trygg mö­tes­plats, men tar de bo­en­des oro på all­var.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.