Frölun­da fi­rar SM-guld på film

HOCKEYDRAMA. ”Lyck­li­ga­re kan ing­en va­ra” vid Va­land Här fi­rar Frölun­da In­di­ans SM-gul­det på Ave­nyn ef­ter sjun­de av­gö­ran­de mat­chen mot Skel­l­ef­teå. Såklart. Det är la­gets fem­te SM-guld som har bär­gats.

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - Sidan 1 - Text och fo­to: Kai Mar­tin

Fem­te SM-gul­det? Sjun­de av­gö­ran­de mot Skel­l­ef­teå? 2018?

Nej, den mest fa­na­tis­ke hoc­keysup­por­ter­na ska­kar på hu­vu­det åt det. det var ju Väx­jö som vann med 4–0 i mat­cher mot, vis­ser­li­gen Skel­l­ef­teå.

Dess­utom: vem är ishoc­key­spe­la­ren Filip Berg?

Jo, det kan av­slö­jas. SM-fi­ran­det ut­an­för Lil­la Lon­don vid Va­land en fru­sen maj­k­väll är in­te rik­tigt på rik­tigt. Istäl­let är det den förs­ta sce­nen av den nya ro­man­tis­ka ko­me­din ”Lyck­li­ga­re kan ing­en va­ra” som spe­las in. Med Frölun­da­spe­lar­na Se­basti­an Stål­berg (ett SM-guld), Max Fri­berg och Pont­hus Wes­ter­holm till­sam­mans med ve­te­ra­nen Niklas An­ders­son (två SM-guld) som sta­tis­ter.

En ny kar­riär på sam­ma vis som brö­der­na Hen­rik och Joel Lun­dqvist ska­pat sig i re­klam­fil­mens värld vid si­dan om hoc­keyn...?

– Kanske det, skrat­tar Niklas An­ders­son.

Står mel­lan hoc­key och fa­milj

Filip Berg är skå­de­spe­la­ren ut­an hoc­key­bak­grund som i fil­men är spelaren från Stock­holm vars flick­vän är höggra­vid mitt un­der brin­nan­de slut­spel. Vad kom­mer först: hoc­keyn el­ler fa­mil­jen? SM-gul­det el­ler det först­föd­da bar­net?

– Min re­la­tion till hoc­key är un­ge­fär att jag som många and­ra tyc­ker det är kul med de vik­ti­ga mat­cher­na i VM. Men jag är in­te så in­satt i SHL, el­ler vad det he­ter, sä­ger Filip Berg, som spe­la­de den unge Ove i Oscarsno­mi­ne­ra­de och Guld­bag­ge­vin­nan­de ”En man som he­ter Ove”.

Den 188 cen­ti­me­ter långa 31-åring­en har an­nars stor­le­ken och läng­den för att pas­sa som tung for­ward. Men kun­nan­det sak­nas helt.

– Jag har ald­rig spe­lar fri­vil­ligt. För mig har det mer hand­lat om bas­ket, er­kän­ner han.

– Ska jag gö­ra sce­ner med Frölun­da på is får det nog va­ra ut­an­för ka­me­ran.

”Enormt sam­ar­bets­vil­li­ga”

Men fira SM-guld med Frölun­da­spe­la­re och någ­ra med­lem­mar ur sup­por­ter­klub­ben Goa Gub­bar var ing­et pro­blem.

– Frölun­da har va­rit enormt sam­ar­bets­vil­li­ga, sä­ger pro­du­cen­ten An­ni­ca Be­lan­der Ru­ne, som låg bakom just ”En som som he­ter Ove”.

”Lyck­li­ga­re kan ing­en va­ra” är tänkt som en fa­mil­je­film, som i hand­ling och till­tal ska spän­na över ge­ne­ra­tio­ner. Det ge­men­sam­ma te­mat är kär­lek, ifrå­ga­sät­tan­det av re­la­tio­ner, allt med hög igen­kän­nings­fak­tor, en­ligt re­gis­sör Staf­fan Lind­berg.

– Kär­lek är en­da sät­ter att or­ka, sä­ger han vil­ken som ma­nus­för­fat­ta­re har lagt puss­let som ska för­e­na de många par och ka­rak­tä­rer vars vägar kor­sas i fil­men.

– Det finns en fi­ness med det och det är att man kan be­rät­ta om en ka­rak­tär via en an­nan.

För Staf­fan Lind­berg har skri­van­det va­rit bå­de lust­fyllt och ång­est­lad­dat. Först strax in­nan ny­år blev ma­nu­set fär­digt, ef­ter att han va­rit i kon­takt med en kon­su­lent från Svens­ka Filmin­sti­tu­tet, som ryn­ka­de på nä­san åt iden.

– Da­gen ef­ter vak­na­de jag, skrev fär­digt, ha­de se­dan ett ge­nom­drag och fick fi­nan­sie­ring till fil­men, sä­ger han nöjt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.