Blö­te­borg ny regn­lek­plats

Ett bak­bord för geg­ga­mo­j­ja och tak i form av sto­ra löv. Det är någ­ra av sa­ker­na som kom­mer att fin­nas vid Näck­ros­dam­men ef­ter att lek­plat­sen har rus­tats upp.

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - Sidan 1 - An­nie Sär­ka re­dak­tion@go­te­borg­di­rekt.se

– Tan­ken är att det ska va­ra en plats som är ex­tra ro­lig när det reg­nar men som ock­så ska va­ra an­vänd­bar och ro­lig när det in­te reg­nar, sä­ger Em­ma Jo­hans­son, land­skaps­ar­ki­tekt och pro­jekt­le­da­re för regn­lek­plat­sen.

Regn­lek­plat­sen är en del av ju­bi­le­ums­sats­ning­en Rain Gothen­burg, där am­bi­tio­nen med pro­jek­tet är att bli ”värl- dens bäs­ta stad när det reg­nar.” Fram tills i november kun­de gö­te­bor­gar­na läm­na in för­slag och idéer till vad de vil­le ha i en regn­lek­plats.

– Många vil­le ha det enk­la, det här med vat­ten­pö­lar, rän­nor, geg­ga och att sam­la upp vat­ten. Men även det sinn­li­ga, som lju­det och käns­lan av regn, sä­ger Em­ma Jo­hans­son.

För­u­tom mark­sänk­ning­ar som ska­par vat­ten­pö­lar och sto­ra löv som le­der vat­ten, bland an­nat till ett geg­ga­mo­jjs­bak­bord kom­mer det även fin­nas mer klas­sis­ka lek­platsin­slag som en rutsch­ka­na och gung­or.

Form­giv­ning­en av lek- plat­sen är ett sam­ar­be­te mel­lan land­skaps­ar­ki­tekt­fir­man 02land­skap och konst­nä­rer­na Tho­mas Nord­ström och An­ni­ka Os­kars­son.

– Sam­ar­be­tet mel­lan land­skaps­ar­ki­tek­ter och konst­nä­rer är ju väl­digt spän­nan­de, så det ska bli jät­te­kul att se re­sul­ta­tet. Det är väl­digt unikt, sä­ger Em­ma Jo­hans­son.

– Pla­nen är att vi ska bör­ja byg­ga ef­ter som­ma­ren och att det ska stå klart in­nan års­skif­tet. För­hopp­nings­vis reg­nar det istäl­let för att snöa vid in­vig­ning­en, skrat­tar Em­ma Jo­hans­son.

FO­TO: ILLUSTRATION AV 02LAND­SKAP

VARDAGSREALISM. Så här kanske det kom­mer att se ut en reg­nig dag i Ren­strömspar­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.