Vol­vo Ama­zon som gör 375 km/h

375 KM/H. In­gen­jö­rer­na byg­ger om en svensk klas­si­ker för att nå su­per­has­tig­he­ter

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - Sidan 1 - Text: Per Stern

En klas­sisk svensk herr­gårds­vagn från 1966 som ska slå has­tig­hets­re­kord i en sal­tö­ken? Lå­ter det lång­sökt? Med ett gäng in­gen­jö­rer från Gö­te­borg, en ge­men­sam över­ty­gel­se och rätt bil­de­lar så ska det bli verk­lig­het re­dan i au­gusti.

Bon­ne­vil­le Salt Flats är en sal­tö­ken i nord­väst­ra Utah i USA. En väl­dig slätt på över 100 kvadrat­kilo­me­ter av hårt pac­kad salt och and­ra mi­ne­ra­ler som pas­sar yp­per­ligt att kö­ra bil el­ler mo­tor­cy­kel på, så fort det ba­ra går än­da in i ho­ri­son­ten. Och det är pre­cis vad man gör.

Om­rå­det räk­nas som all­män plats och fart­då­rar från he­la värl­den har kom­mit hit med si­na åk för att slå di­ver­se has­tig­hets­re­kord.

Vi häl­sar på i ga­ra­get i Gö­te­borg där gäng­et, Ca­ri­na Björns­son, Håkan Björns­son, Mag­nus Bör­jes­son, Karl- Johan Ek­man och An­ders Karlsson har job­bat med ob­jek­tet i fle­ra år.

Ob­jek­tet: en Ama­zon­kom­bi. Ba­ra

Man le­ver ba­ra en gång. Vi har ju bur.

läg­re, slä­ta­re, ela­ka­re. Mer in­tegri­tet på nå­got sätt. Som om den själv viss­te hur bru­tal den är.

Ska upp i 375 km/h

Må­let är att slå klass­re­kor­det på 233 mi­les/h, vil­ket mot­sva­rar 375 knyck. Och då kan man för­stås in­te ha så myc­ket ori­gi­nalpry­lar va­re sig un­der hu­ven el­ler nå­gon an­nan­stans hel­ler.

– Det som är grönt är Vol­vo Ama­zon, sä­ger Håkan Björns­son.

Och un­der den grö­na hu­ven sit­ter allt­så in­te en B18, Volvos klas­si­ker lan­se­rad 1961 som kom att bli en äls­kad driv­käl­la i mo­del­ler som P1800, PV544, Ama­zon och 140.

”Den går på van­lig ben­sin”

Men Vol­vo är det för­stås. En rak alu­mi­ni­um­sexa, som i original ha­de kun­nat sit­ta i ex­em­pel­vis en S80 T6. Men nu är det in­te original. Den här är ut­rus­tad med EFR tur­bo och en del an­nat som hö­jer ef­fek­ten till 750 häst­kraf­ter.

– Men den går på van­lig han­dels­ben­sin, sä­ger Håkan Björns­son.

Väx­ellå­dan är en Tre­mec 356 Mag­num. Sex­väx­lad dub­bel- H. Men räc­ker för­stås in­te att slänga i en bru­tal mo­tor och en ur­stark väx­ellå­da i en gam­mal Ama­zon, in­te om man har tänkt sig att åka i 300 och väl det.

Ama­zo­nen är sänkt med 4.7 tum och är helt plan in­un­der, för att fartvin­den in­te ska ha nå­got att ha­ka fast sig på.

Bi­len är ren­sad på al­la lis­ter och ur­blåst och för­stås ut­rus­tad med reg­le­mentsen­lig stört­bur.

För det är na­tur­ligt­vis in­te risk­fritt att blå­sa fram i de här has­tig­he­ter­na, även om allt är ba­ra slät sal­tö­ken så långt ögat når.

– Man le­ver ba­ra en gång. Vi har ju bur. De kör med mo­tor­cyklar på Bon­ne­vil­le ock­så, men det tror jag in­te att jag skul­le gö­ra.

Vol­vobrom­sar och fall­skärm

Se­dan gäl­ler det att få stopp ock­så. Och det sker med mo­der­na Vol­vo ori­gi­nal­brom­sar, in­te Ama­zon allt­så, för­stärk­ta med en fall­skärm.

Man in­ser hur myc­ket jobb de har gjort, och hur myc­ket som är kvar till det pla­ne­ra­de ra­cet nu till som­ma­ren.

Ama­zo­nen ska ju först över At­lan­ten och se­dan ut i ök­nen. Och så åka någ­ra vän­dor rakt fram. Var­för, egent­li­gen?

– För att in­te ris­ke­ra att bör­ja spe­la golf el­ler nåt. Jag vet in­te om vi lig­ger i risk­zo­nen för det, men man vill ju va­ra sä­ker, sä­ger Håkan Björns­son.

FO­TO: ROINE LUNDSTRÖM

FAST & FURIOS. An­ders Karlsson, Håkan Björns­son, Ca­ri­na Björns­son (och någ­ra till) ska kö­ra Ama­zo­nen som ett grönt streck över det sal­ta sals­gol­vet på Bon­ne­vil­le Flats i Utah.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.