Nu kan cy­klis­ter se hin­der i mo­bi­len

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - Nyheter -

Som bi­list el­ler kol­lek­tiv­tra­fik­re­se­när har det länge gått att få in­for­ma­tion om av­stäng­ning­ar och hin­der på vägen di­rekt i mo­bi­len.

Nu finns även den möj­lig­he­ten för Gö­te­borgs cy­klis­ter, tack va­re en ny funk­tion i ap­pen Cy­kel­sta­den. Un­der den nya knap­pen Tra­fik­stör­ning­ar går des­sa att se bå­de på en kar­ta och som en lis­ta med ga­tor­na i bok­stavs­ord­ning. In­for­ma­tio­nen finns även på Tra­fi­ken.nu.

– Det här har ef­ter­frå­gats av många cy­klis­ter, att kun­na se ga­tu­ar­be­ten och and­ra stör­ning­ar i mo­bi­len el­ler på da­torn strax in­nan de sät­ter sig på cy­keln, sä­ger Ma­lin Stoldt, pro­jekt­le­da­re på tra­fik­kon­to­ret Gö­te­borgs Stad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.