Mo­bil ger dig åretrunt­koll på som­mar­tor­pet

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - Hemma -

Det är in­te all­tid så ro­ligt att komma till som­mar­stu­gan, lå­sa upp och se det äls­ka­de lil­la tor­pet ut­satt för en ge­nom­sök­ning un­der vin­ter­må­na­der­na.

Men lugn, nu kom­mer di­gi­ta­la lös­ning­ar som in­te ba­ra för­bätt­rar sä­ker­he­ten, ut­an även tar ett grepp om hel­hets­bil­den – från larm till lås och be­lys­ning.

För­de­lar­na med att kun­na lå­sa el­ler öpp­na stu­gan med en app i mo­bi­len gör ju li­vet be­tyd­ligt enkla­re. Lät­ta­re att släp­pa in gäs­ter el­ler snic­ka­ren när vi själ­va in­te kan va­ra på plats. Även tän­da och släc­ka, så­väl in­om- som ut­om­hus­be­lys­ning­en, så att det ser ut som att nå­gon är hem­ma.

Låsap­pen i din mo­bil ta­lar även om så fort nå­gon an­vän­der lå­set, vil­ket ock­så gör att du di­rekt vet om nå­gon obe­hö­rig för­sökt ta sig in. Kol­la in webb­saj­ter som Ya­le.se, Fi­ba­ro.com, Ne­tatmo.com och Glu­e­ho­me.com.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.